[“ชวลิต ชี้ช่องรัฐบาลนำรายงาน กมธ.กฎหมาย ฯ ชุดที่แล้ว เป็นสารตั้งต้นจัดทำร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

ข่าวสาร

“ถึงเวลาแล้ว”นำร่างรัฐบาลประกบร่าง พรรคการเมือง เดินหน้าสร้างความปรองดอง]

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กรรมการยุทธศาสตร์ พรรคไทยสร้างไทย และอดีตรองประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะกรรมการพิจารณาการจัดทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ได้ให้ความเห็นกรณีเริ่มมี ส.ว.ให้สัมภาษณ์แนะนำรัฐบาลว่า “ถึงเวลา” ในการจัดทำร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมผู้มีความเห็นต่างทางการเมือง

โดยนำร่าง พ.ร.บ.ของรัฐบาลไปประกบกับร่าง พ.ร.บ.ที่เสนอโดยพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่เสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อนำมารวมการพิจารณาในสมัยประชุมที่จะถึง จึงขอชื่นชมความคิดสร้างสรรค์และมองการณ์ไกลที่ต้องการเห็นความปรองดอง สมานฉันท์เกิดขึ้นในบ้านเมือง

.

[แนะนำรัฐบาลให้นำรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษชน สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่แล้ว เรื่อง แนวทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ของประชาชนในชาติ]

ซึ่งมีตัวแทนจากทุกพรรคการเมืองในขณะนั้นร่วมเป็นคณะกรรมาธิการ ฯ และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่มีผู้ใดคัดค้านแม้แต่เสียงเดียว ควรนำมาเป็นสารตั้งต้นในการจัดทำร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมผู้มีความเห็นต่างทางการเมือง

ในฐานะเป็นแกนกลางในการประสานงานการจัดทำรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการ ฯ ดังกล่าว ขอเรียนว่า รัฐบาลไม่ต้องคิดเป็นประการอื่น ในการนำรายงานของสภา ฯ ชุดที่แล้วมาเป็นสารตั้งต้น เพราะไม่ใช่งานของใครโดยเฉพาะ

เป็นงานของส่วนรวมของทุกพรรคการเมืองที่จัดทำขึ้นเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

การนำรายงานดังกล่าวมาจัดทำเป็นสารตั้งต้นกลับเป็นผลดีทางการเมืองให้แก่รัฐบาลเพราะไม่ได้คิดเอง ทำเอง เพื่อตนเองและพวกพ้อง แต่สภา ฯ ชุดที่แล้วศึกษาไว้แล้ว และให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ตั้งแต่19 ส.ค.63

เสียดายงานที่กว่าจะผ่านสภา ฯ ไม่ใช่เรื่องง่าย ถือว่า สำเร็จไประดับหนึ่ง แต่ยังไม่สุดที่สำคัญ เบื้องหลังของความสำเร็จดังกล่าว มีตัวแทนคู่ขัดแย้งทุกกลุ่ม ทุกสี ที่พบกันในคุก ต่างปรับทุกข์ ผูกมิตรกันว่าเราล้วนแต่หวังดีต่อบ้านเมือง คิดและเดินงานทางการเมืองตามอุดมการณ์ของแต่ละกลุ่ม แต่ละสี สุดท้ายก็มาเจอกันในคุกดังกล่าว

เมื่อออกจากคุก จึงมาปรึกษาตน ซึ่งอยู่คณะกรรมาธิการการกฎหมาย ฯให้ช่วยพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ของประชาชนในชาติ เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ตนมีเงื่อนไขในการจัดทำรายงานดังกล่าวว่า ต้องเชิญตัวแทนทุกกลุ่ม ทุกสี มาปรึกษาหารือนอกรอบให้เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งก็ได้มีการเชิญมาพบกันนอกรอบหลายครั้ง จนตนอัศจรรย์ใจว่า ทุกกลุ่ม ทุกสี คุยกันได้อย่างไร ถึงบางอ้อ เขาปรับทุกข์ ผูกมิตรกันในคุกนั่นเอง ที่สำคัญ ในการปรึกษาหารือนอกรอบ ยังมี ส.ว.ผู้ใหญ่หลายท่าน ซึ่งเป็นสายงานของรัฐบาลในขณะนั้นมาร่วมปรึกษาหารือกันหลายครั้ง ทั้งนอกรอบ ในรอบ

นอกจากนั้น เพื่อความรอบคอบในการจัดทำรายงานการศึกษา ตนได้เชิญผู้แทนของสถาบันพระปกเกล้า ผู้แทนส่วนราชการทั้งทหาร ตำรวจ อัยการ กฤษฏีกา นักวิชาการมาให้ข้อมูลและให้ความเห็นเพื่อความสมบูรณ์ในการจัดทำรายงานการศึกษาดังกล่าว ดังนั้นคณะรัฐประหารเมื่อทำการสำเร็จ คณะรัฐประหารได้นิรโทษกรรมให้ตนเองและพวกพ้องทันที และแม้จะอยู่ในอำนาจและต่อท่ออำนาจ รวมเป็นเวลาถึง 8 ปี ก็ไม่ได้ดำเนินการนิรโทษกรรมให้กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมีความเห็นต่างทางการเมือง ขัดแย้งกันมาเกือบ 20 ปี บ้างติดคุก บ้างบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากแต่อย่างใด แม้จะมีนโยบายกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท์ ก็ทำเฉพาะแต่ตนเองและพวกพ้องดังกล่าวข้างต้น

ด้งนั้น ท่านผู้เป็นผู้แทนประชาชนควรทำหน้าที่นี้แทนพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ทุกสี และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของประชาชนในชาติให้เกิดขึ้นในยุคนี้ สมัยนี้

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย