[ “ชวลิต วิชยสุทธิ์” ขอรัฐบาลนำรายงาน กมธ. ชุดที่ผ่านมาสร้างความสมานฉันท์อย่างเป็นระบบ ไม่ใช่แค่ “นิรโทษกรรม” อย่างเดียว ]

ข่าวสาร

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยสร้างไทย อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ผ่านมา ให้ความเห็นว่าขณะนี้เริ่มมีพรรคการเมืองเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมต่อสภาผู้แทนราษฎร และมีรายงานข่าวว่ารัฐบาลหรือพรรคการเมืองต่างๆ จะเสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมประกบในการพิจารณาเมื่อถึงวาระพิจารณาในสภาฯ นั้น

การนิรโทษกรรมทางการเมืองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของประชาชนในชาติเท่านั้น รัฐบาลซึ่งมีอำนาจบริหารควรดำเนินการเองให้ครบกระบวนการ โดยควรศึกษารายงานของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แนวทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ของประชาชนในชาติ ซึ่งได้วางหลักและข้อสังเกตไว้จำนวน 8 ข้อ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร อย่างเป็นเอกฉันท์ เมื่อ 16 ส.ค.63 ที่ผ่านมา

1. การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

2. การนิรโทษกรรมเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง คดีการเมือง และคดีอาญาที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง

3. การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

4. การรักษาบรรยากาศของการปรองดอง สมานฉันท์

5. ข้อสังเกตเกี่ยวกับสื่อ

6. ข้อสังเกตด้านการเยียวยา

7. การแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการขอโทษ

8. ข้อสังเกตเกี่ยวกับกองทัพ รายละเอียดรายงานของคณะกรรมาธิการ ฯ

ขณะนี้รัฐบาลเพิ่งเริ่มตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาแนวทางการจัดทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญเพียงข้อเดียวแต่รัฐบาลยังต้องดำเนินการให้ครบกระบวนการเพื่อให้การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เกิดขึ้นจริง

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย