“ชวลิต ไทยสร้างไทย” ท้วงรัฐบาล เพิ่มงบค่าอาหารในศูนย์ผู้สูงอายุ ของ พม.จากวันละ 57 บาทเป็น 60 บาท ไม่เพียงพอซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ/ แนะควรเพิ่มให้ได้ไข่วันละ 2 ฟอง

ข่าวสาร

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 จากพรรคไทยสร้างไทย ให้ความเห็นในการพิจารณางบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในส่วนของกรมกิจการผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 19 ม.ค.67 ที่ผ่านมา สรุปว่า

1.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ซึ่งมีอยู่ 12 แห่ง ทั่วประเทศ เดิมได้รับงบประมาณค่าอาหาร วันละ 57 บาท รวม 3 มื้อ ตกมื้อละไม่ถึง 20 บาท เป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน มาปีนี้ได้รับงบเพิ่มขึ้น 3 บาท เท่ากับเพิ่มเพียงมื้อละ1 บาท หรือเท่ากับได้ค่าอาหารมื้อละ 20 บาทเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอกับการจะซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับผู้สูงอายุ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มงบให้ซื้อไข่ได้สัก 2 ฟอง/วัน ก็จะทำให้ผู้สูงอายุ ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น

  1. ผู้สูงอายุที่มาขอรับบริการอยู่ในศูนย์ ฯ จำนวนประมาณ 1/3 เป็นผู้ป่วยติดเตียง จึงควรมีอัตราพยาบาลวิชาชีพดูแล ไม่ใช่ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับการศึกษามาด้านนี้
    เป็นผู้ดูแล นอกจากนี้ เมื่อมีผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากดังกล่าว จำเป็นต้องใช้แพมเพิร์สจำนวนมากตามไปด้วย แต่ไม่สามารถตั้งงบประมาณจัดซื้อได้ เพราะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง ควรแก้ไขให้สามารถเบิกจ่ายได้โดยสะดวก เพราะต้องใช้ทุกวัน
  2. ในศูนย์ผู้สูงอายุ ฯ จะมีผู้สูงอายุถึงแก่กรรมตามอายุขัย ยกตัวอย่างศูนย์ผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ถึงแก่กรรม เฉลี่ยเดือนละ 1 คน พม.จึงควรสนับสนุนการจัดการศพ และการประกอบพิธีทางศาสนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ทันกับการประกอบพิธีทางศาสนาดังกล่าว

    จำนวนผู้สูงอายุที่มาใช้บริการของ พม. จำนวน 12 แห่งในปัจจุบันมีไม่ถึง 1,500 คน เมื่อพิจารณาในภาพรวมเห็นได้ว่า รัฐบาลใช้งบประมาณสนับสนุนไม่มากนัก

    ดังนั้น เมื่อมีการปรับลดงบประมาณในภาพรวมของทุกกระทรวง รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุด้วยการจัดงบประมาณสนับสนุนศูนย์ผู้สูงอายุทั้ง 12 แห่งให้เพียงพอกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระยะยาว ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” พม. ควรประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทำงานเชิงรุกด้วยการสนับสนุน ให้ชุมชน ท้องถิ่น มีความเข้มแข็งในตนเองในการดูแลผู้สูงอายุในตำบล หมู่บ้าน เช่น ให้มีศูนย์ผู้สูงอายุ ที่สามารถฝึกอาชีพ ประกอบอาชีพ ตามสภาพร่างกาย
    มีนันทนาการ ดนตรี กีฬา อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย และมีการตรวจสุขภาพประจำปี ก็จะสามารถช่วยลดจำนวนผู้สูงอายุที่จะมาใช้บริการของ พม.ลง ยกเว้นผู้สูงอายุอนาถาที่ไร้ญาติขาดมิตร ที่ พม.จะต้องดูแลให้ครบวงจรอย่างมีคุณภาพ

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้ถุงเท้าแดง " หลังกู้ขาด...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝาผิดตัว-ไม่ตอบโจทย์ เปิ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3ความเสี่ยง ซิกแซกไต่เส้...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ร่วมแสดงความยินดีกับ พี่น้อง...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย