ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย เสนอแนะรัฐบาล วิธีการที่จะรื้อทิ้งประกาศ คำสั่ง คสช. ให้มีผลบังคับใช้ทันที

ข่าวสาร

1) เนื่องจากประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่มีศักดิ์เทียบเท่ากับพระราชบัญญัติตามกฎหมาย ดังนั้นหากจะยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. จะต้องออกกฎหมายที่มีศักดิ์เทียบเท่ากันคือจะต้องตราเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้น แต่มีอีกวิธีการหนึ่งที่จะสามารถดำเนินการได้โดยศักดิ์ของกฎหมายเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติคือให้ตราเป็นพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)แทน

พ.ร.ก.จะออกโดยรัฐบาลและจะมีผลบังคับใช้ได้ในทันทีนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และรัฐบาลสามารถนำ พ.ร.ก.ดังกล่าวนี้เพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาหรือที่ประชุมของรัฐสภา แล้วแต่กรณี ในภายหลังต่อไปได้

2) ต้องตราพระราชกำหนดดังกล่าวแล้วเพื่อไม่ให้เสียของในครั้งนี้ และควรจะยกเลิกกฎหมายหรือประกาศต่างๆที่ล้าหลังหรือตกยุคไปแล้วและเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มเติมอีก ซึ่งประกาศหรือกฎหมายหลายฉบับออกมาตั้งแต่ยุคการทำปฏิวัติหรือรัฐประหารทั้งในช่วงจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จอมพลถนอม กิตติขจร และพลเรือเอกสงัด ชลออยู่ เป็นต้นรวมเข้าไปพร้อมกันซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินการในภาพลักษณ์ที่ดีของในเรื่องนี้ของรัฐบาลอย่างแน่นอน

3) ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้ พรรคก้าวไกล เคยเสนอยกร่างพระราชบัญญัติเพื่อยกเลิกประกาศหรือคำสั่งของ คสช. ในที่ประชุมรัฐสภาในชุดที่แล้ว แต่ไม่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมรัฐสภา ดังนั้นหากรัฐบาลชุดปัจจุบันจะดำเนินการ โดยตราเป็นพระราชกำหนดแทน ผมคาดว่า รัฐบาลอาจได้รับความเห็นชอบจากพรรคฝ่ายค้านที่จะสนับสนุนผลักดันในเรื่องนี้

4)ในนามพรรคไทยสร้างไทยโดย ดร. โภคิน พลกุล เคยศึกษาเรื่องนี้มาแล้ว มีกฎหมายที่ล้าหลังและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่า 200 ฉบับ ที่จะต้องชะลอการบังคับใช้ไปก่อน เพื่อให้ประเทศเดินหน้าและพัฒนาต่อไปได้อย่างรวดเร็วและหากนับรวมกับประกาศหรือคำสั่งของ คสช. เพิ่มเติมอีก ก็น่าจะร่วมๆ 300 ฉบับ

ในนามของพรรคไทยสร้างไทย เราพร้อมสนับสนุนในการตราพระราชกำหนดดังกล่าว เนื่องจากจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติโดยรวม พรรคไทยสร้างไทยได้ประกาศจุดยืนชัดเจนแล้วว่า เราจะไม่เป็นฝ่ายค้าน ที่จะต้องค้านในทุกเรื่อง หรือใช้วาทกรรมที่สร้างความแตกแยกเกลียดชังในหมู่ประชาชน ถ้ารัฐบาลตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจ เราก็พร้อมที่จะสนับสนุนในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนวาระต่างๆของประเทศให้ประสบผลสำเร็จให้ได้ต่อไป

#รีบเดินหน้าทำ ครับ”

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย

สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย