ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย เสนอแนะรัฐบาล วิธีการที่จะรื้อทิ้งประกาศ คำสั่ง คสช. ให้มีผลบังคับใช้ทันที

ข่าวสาร

1) เนื่องจากประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่มีศักดิ์เทียบเท่ากับพระราชบัญญัติตามกฎหมาย ดังนั้นหากจะยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. จะต้องออกกฎหมายที่มีศักดิ์เทียบเท่ากันคือจะต้องตราเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้น แต่มีอีกวิธีการหนึ่งที่จะสามารถดำเนินการได้โดยศักดิ์ของกฎหมายเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติคือให้ตราเป็นพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)แทน

พ.ร.ก.จะออกโดยรัฐบาลและจะมีผลบังคับใช้ได้ในทันทีนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และรัฐบาลสามารถนำ พ.ร.ก.ดังกล่าวนี้เพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาหรือที่ประชุมของรัฐสภา แล้วแต่กรณี ในภายหลังต่อไปได้

2) ต้องตราพระราชกำหนดดังกล่าวแล้วเพื่อไม่ให้เสียของในครั้งนี้ และควรจะยกเลิกกฎหมายหรือประกาศต่างๆที่ล้าหลังหรือตกยุคไปแล้วและเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มเติมอีก ซึ่งประกาศหรือกฎหมายหลายฉบับออกมาตั้งแต่ยุคการทำปฏิวัติหรือรัฐประหารทั้งในช่วงจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จอมพลถนอม กิตติขจร และพลเรือเอกสงัด ชลออยู่ เป็นต้นรวมเข้าไปพร้อมกันซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินการในภาพลักษณ์ที่ดีของในเรื่องนี้ของรัฐบาลอย่างแน่นอน

3) ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้ พรรคก้าวไกล เคยเสนอยกร่างพระราชบัญญัติเพื่อยกเลิกประกาศหรือคำสั่งของ คสช. ในที่ประชุมรัฐสภาในชุดที่แล้ว แต่ไม่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมรัฐสภา ดังนั้นหากรัฐบาลชุดปัจจุบันจะดำเนินการ โดยตราเป็นพระราชกำหนดแทน ผมคาดว่า รัฐบาลอาจได้รับความเห็นชอบจากพรรคฝ่ายค้านที่จะสนับสนุนผลักดันในเรื่องนี้

4)ในนามพรรคไทยสร้างไทยโดย ดร. โภคิน พลกุล เคยศึกษาเรื่องนี้มาแล้ว มีกฎหมายที่ล้าหลังและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่า 200 ฉบับ ที่จะต้องชะลอการบังคับใช้ไปก่อน เพื่อให้ประเทศเดินหน้าและพัฒนาต่อไปได้อย่างรวดเร็วและหากนับรวมกับประกาศหรือคำสั่งของ คสช. เพิ่มเติมอีก ก็น่าจะร่วมๆ 300 ฉบับ

ในนามของพรรคไทยสร้างไทย เราพร้อมสนับสนุนในการตราพระราชกำหนดดังกล่าว เนื่องจากจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติโดยรวม พรรคไทยสร้างไทยได้ประกาศจุดยืนชัดเจนแล้วว่า เราจะไม่เป็นฝ่ายค้าน ที่จะต้องค้านในทุกเรื่อง หรือใช้วาทกรรมที่สร้างความแตกแยกเกลียดชังในหมู่ประชาชน ถ้ารัฐบาลตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจ เราก็พร้อมที่จะสนับสนุนในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนวาระต่างๆของประเทศให้ประสบผลสำเร็จให้ได้ต่อไป

#รีบเดินหน้าทำ ครับ”

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย

สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ดร.โภคิน เรียกประชุมจับตาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เตรียมแถลงการณ์ แนะรั...
ข่าวสาร
รองโฆษกไทยสร้างไทย จี้ ศึกษาธิการ จริงจังแก้ปัญหาวิวาทในสถานศึกษา...
ข่าวสาร
โฆษกไทยสร้างไทย อัดคลัง แก้ปัญหาการใช้เงินดิจิทัลสุดเลอะเทอะ เปิด...
ข่าวสาร
ดร.โภคิน เรียกประชุมจับตาการแก้ไขรัฐธรรมนู...
ข่าวสาร
รองโฆษกไทยสร้างไทย จี้ ศึกษาธิการ จริงจังแ...
ข่าวสาร
โฆษกไทยสร้างไทย อัดคลัง แก้ปัญหาการใช้เงิน...
ข่าวสาร
สไปรท์ ไทยสร้างไทย หนุนส่งเสริม และปลูกฝัง...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย