‘อดิศักดิ์’ วอน รัฐบาล ชะลอโครงการใหญ่ในเมือง -กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

ข่าวสาร
อดิศักดิ์

นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ สส.อุดรธานี พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีว่าขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี โดยการอภิปรายของตนวันนี้เป็นการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยสรุปสาระได้ดังนี้

[การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสร้างความเจริญให้กับพื้นที่ในอนาคต ]

ตนเห็นด้วยอย่างยิ่งกับนโยบายที่แถลงว่า “รัฐบาลจะลงทุนในด้านการขนส่งของประเทศ ทั้งทางถนน ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ เพื่อเปิดประตูทางการค้าและเปิดโอกาสของประเทศไทย เพราะการขนส่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยพื้นฐานในการนำพาความเจริญเข้าไปในพื้นที่ ปัจจุบันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านขนส่ง โดยเฉพาะ ถนน ยังเป็นปัญหา เช่น ถนนคับแคบ ชำรุด ไม่มีไหล่ทางก็เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ถนน แต่กลับได้รับการแก้ไขที่ล่าช้า

[เสนอให้ชะลอโครงการใหญ่ในเมืองเพื่อกระจายงบประมาณลงไปทั่วประเทศให้ไม่กระจุกตัว]

ผมขอเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน หรือเส้นทางขนถ่ายสินค้าการเกษตร ให้เข้าไปดูแลและนำนโยบายลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง อันเป็นปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้เป็นนโยบายเร่งด่วน ทั้งนี้เสนอให้ชะลอโครงการใหญ่เพื่อที่จะกระจายงบประมาณจัดสรรลงไปให้ทั่วประเทศไม่กระจุกตัวเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ท้ายที่สุดนี้ขอเป็นกำลังใจให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย