[ ‘โภคิน’ เสนอโมเดลไทยสร้างไทย โล๊ะทิ้งคำสั่ง คสช. และกฎหมายล้าหลังมรดกจากรัฐประหารที่ทำลายโอกาสของคนตัวเล็ก แต่เอื้อทุนใหญ่ ทุนผูกขาด ทุนพรรคพวก และทุนสีเทา ]

ข่าวสาร

นายโภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย ให้ความเห็นกรณี นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย เสนอให้รัฐบาลยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกฎหมายอื่นๆ ที่ลิดรอนสิทธิเสรีของประชาชนว่า เห็นด้วยกับแนวคิดของนายฐากร และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

[ โมเดลไทยสร้างไทยล้มกฎหมายมรดกเผด็จการ ]

1. ต้องจัดการประกาศ คำสั่งของคณะรัฐประหาร และหัวหน้าคณะรัฐประหารที่ไม่ได้มีแค่สมัย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เท่านั้น แต่ย้อนไปถึงยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี 2501 จนถึงปัจจุบัน

2. ประกาศ คำสั่งดังกล่าวมีตั้งแต่ระดับรัฐธรรมนูญ จนถึง ประกาศกระทรวง ต่างๆ ฯลฯ เกือบทั้งหมดออกมาเพื่อลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือไม่ก็เพื่อแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้า หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องโดยตรง เช่น กรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียว

3. การขจัดประกาศ คำสั่งเหล่านี้ ในเบื้องต้นควรออกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 1 ฉบับเพื่อยกเลิก โดยทำบัญชีรายชื่อของประกาศ คำสั่งไว้ท้ายพระราชบัญญัติ ซึ่งอาจปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มเติมได้ด้วยการออกเป็นประกาศบัญชีเพิ่มเติม แต่หากเรื่องใดเป็นระดับรัฐธรรมนูญต้องไปแก้รัฐธรรนูญและเขียนวางหลักไว้ว่าให้ประกาศ คำสั่งเหล่านั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือเขียนให้อำนาจฝ่ายบริหารโดยความเห็นชอบของรัฐสภาออกเป็นประกาศกำหนดว่า ประกาศคำสั่งใดหรือส่วนใดของประกาศ คำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

[ รัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนให้ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าหลัง แต่แทบไร้ความหมายมาโดยตลอด ]

หากเปิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 บัญญัติไว้ชัดเจนให้รัฐยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพแต่บทบัญญัตินี้แทบไม่มีความหมาย เพราะมีกฎหมาย เหล่านี้ให้อำนาจหน่วยงานของรัฐมากดทับประชาชน เช่นการขอใบอนุญาตต่างๆ ทำให้คนตัวเล็กหมดพลังในการทำมาหากิน

[ กม.ล้าหลังเปิดช่องให้รัฐราชการไทยทุจริต ขูดรีด กับประชาชน ]

เมื่อระบบรัฐราชการไทยเต็มไปด้วยการทุจริต คอร์รัปชั่น ระบบนี้จึงมีการแต่เอื้อประโยชน์ให้กับทุนใหญ่ ทุนผูกขาด ทุนพรรคพวกและทุนสีเทาทั้งหลาย ขณะเดียวกันกลับละเลย รีดไถ และทำลายโอกาสและศักยภาพของคนตัวเล็ก

[ รื้อกฎหมายมรดกเผด็จการคือเรื่องเร่งด่วนที่ช่วยพลิกเศรษฐกิจคนตัวเล็กให้ลุกขึ้นมาได้ ]

ทั้งหมดนี้คือวาระเร่งด่วนของประเทศที่ต้องเร่งทำเพื่อให้ SME’s และคนตัวเล็กทั้งหลายสามารถดำรงอยู่เพื่อพัฒนาตนเอง รวมถึงกิจการให้ไปได้อย่างมีพลังและยั่งยืน มิเช่นนั้นสังคมจะมีความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเกิดกลียุค เป้าหมายที่จะพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางจะเป็นเพียงความฝัน นโยบายประชานิยมควรใช้ให้เหมาะสม ถูกจังหวะและเวลา หากเป็นเพียงการซื้อความชอบ ความพอใจของประชาชนเพียงชั่วคราวเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง ประเทศจะเสียหายอย่างมาก ประชาชนจะยิ่งลำบาก”

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย