“ไทยสร้างไทย” จับมือพันธมิตร ดัน 3 แนวทางขับเคลื่อนนโยบายผู้หญิง และการสร้างครอบครัวคุณภาพ (Women’s Wellbeing and Smart Families)

ข่าวสาร

ความท้าทายหลักของประเทศไทย คือ ปัญหาโครงสร้างประชากร ที่มีอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่องและต่ำกว่าอัตราการตาย ขณะที่สัดส่วนของเด็กที่เกิดในครอบครัวไม่พร้อมยังสูง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพประชากรและสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้หญิงทั้ง สุขภาพ ฐานะ การศึกษา สิทธิ และเสรีภาพ จะเป็นส่วนสำคัญที่จะแก้ปัญหาโครงสร้างประชากรได้อย่างยั่งยืน

พรรคไทยสร้างไทยและกลุ่มพันธมิตร โดย ดร. นิค – สุวดี พันธุ์พานิช คณะทำงานสาธารณสุข พรรคไทยสร้างไทย ,คุณสานฝัน จิตต์มิตรภาพ ผู้ก่อตั้งโครงการ “ยังฝัน” ,คุณสิทธิพงษ์ เลี่ยมสุวรรณ ตัวแทน บริษัท ออร์กานอน ประเทศไทย ,คุณกานต์มณี มิติสุบิน ตัวแทน บริษัท ออร์กานอน ประเทศไทย

ได้ร่วมกันแถลงข่าวประกาศ ขับเคลื่อนนโยบายสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้หญิงและครอบครัว และสนับสนุนข้อเสนอทางนโยบายโครงการ APEC SMART FAMILIES จากความเชื่อที่ว่า ผู้หญิง คือ รากฐานของครอบครัวและการสร้างสังคมที่ยั่งยืน

​เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคม ในการผลักดันนโยบาย “สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้หญิงและครอบครัว” ในระดับนโยบายของรัฐและภูมิภาค (APEC SMART FAMILIES ในช่วงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่ 3 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)​

โดยมีข้อเสนอทางนโยบาย ใน 3 กลุ่มหัวข้อหลัก คือ

1. สุขภาพ (Her Health) ผู้หญิงทุกคนต้องเข้าถึงบริการการป้องกันและรักษาโรค ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ด้วยโครงการดังนี้

• โครงการ 30 บาท พลัส พัฒนาระบบการปรึกษาผ่าน หมอมือถือ (Mobile AI & Doctor)

• การพัฒนาศูนย์สุขภาพหญิง (Women’s Wellbeing Center)

• คลินิคสุขภาพหญิงเคลื่อนที่ (Women’s Wellbeing Mobile Clinic)

• จัดตั้งคณะทำงานระดับชาติโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วน เพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างประชากร จากการท้องไม่พร้อม พร้อมไม่ท้อง และลดอัตรามารดาเสียชีวิตจากการคลอดบุตร

2. สิทธิ์ (Her Right) ผู้หญิงทุกคนต้องได้รับโอกาสที่เท่าเทียมในการงาน เศรษฐกิจ รวมถึง ยุติการเลือกปฏิบัติ และความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็ก โดยการสนับสนุนต่อยอด

• กองทุนพลังหญิง

• กองทุนแม่เลี้ยงเดี่ยว

• ศูนย์พึ่งได้ (OSCC)

• ศูนย์เด็กอ่อน

• ศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดการด้านการเงิน

• สวัสดิการพื้นฐานของผู้หญิง เช่น ถ้วยอนามัยฟรี ผ้าอนามัยฟรี การรักษาผู้มีบุตรยาก การฝากไข่ การยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น

3. เสรีภาพ (Her Choices) ผู้หญิงทุกคนต้องมีเสรีภาพในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองและครอบครัว โดยรัฐและพันธมิตรสนับสนุนชุดข้อมูลความรู้เรื่องเพศและอนามัยที่ถูกต้องผ่านระบบการศึกษาและสร้างการรับรู้ระดับสังคม

เช่น การเลือกวิธีการคุมกำเนิดและการยุติการตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อม รวมถึง การตัดสินใจเข้ารับการรักษาสำหรับผู้มีบุตรยาก ได้ทุกสถานพยาบาล

#ไทยสร้างไทย#ขับเคลื่อนนโยบายผู้หญิง

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย