ไทยสร้างไทย เสนอ รัฐ #ไล่รื้อมรดกคสช.

ข่าวสาร

หลังยึดอำนาจ คสช. ได้มีการแก้ไข ป.วิอาญา ในการให้ความเห็นแย้งคดีอาญา จากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นตำรวจภูธรภาค

ชวลิต วิชยสุทธิ์ ชี้! ขัดหลักการถ่วงดุลอำนาจ!

พรรคไทยสร้างไทย” ขอ มท.1 ยืนหยัดหลักการถ่วงดุลอำนาจด้วยการแก้ กม.ให้ ผวจ.มีอำนาจในการให้ความเห็นแย้งในคดีอาญา ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 145 ดังเดิม เพื่ออำนวยความยุติธรรม

แก่ประชาชนในกระบวนการยุติธรรมชั้นต้น

ขอเรียกร้องให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้ว ที่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกับรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน เรื่อง การทบทวนกระบวนการพิจารณาคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ โดยสภา ฯ ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อ 20 ก.พ.63 ความเป็นมาของรายงานการศึกษาดังกล่าว

[ไล่รื้อมรดกคณะรัฐประหาร!]

เนื่องจากภายหลังการปฏิวัติ รัฐประหาร เมื่อ 22 พ.ค.57 คสช.ได้มีประกาศ ฉบับที่ 115/2557 แก้ไข ป.วิ.อาญา มาตรา 145 เปลี่ยนแปลงอำนาจการให้ความเห็นแย้งในคดีอาญาจากผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคซึ่งขัดกับหลักการถ่วงดุลอำนาจในกระบวนการยุติธรรมชั้นต้น

ที่ ป.วิ.อาญา มาตรา 145 เดิม ได้วางหลักไว้ดีแล้ว สภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมเมื่อ 20 ก.พ.63

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกับรายงาน ฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจให้ความเห็นแย้งในคดีอาญาได้ดังเดิม จากนั้น รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรายงานการศึกษาไปดำเนินการตามกระบวนการยกร่างแก้ไข ป.วิ.อาญา มาตรา 145 ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้รับฟังความเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 เป็นที่เรียบร้อย และพร้อมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อส่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกฎหมายต่อไป แต่รัฐบาลและสภา ฯ หมดวาระเสียก่อน

จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยสานต่อการแก้ไข ป.วิ.อาญา มาตรา 145 เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมชั้นต้นเป็นประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนสืบไป

นายชวลิต วิชยสุทธิ์

กรรมการยุทธศาสตร์ พรรคไทยสร้างไทย

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย