“ชวลิต” เผยไทยแลนด์โอนลี่ ครูทำหน้าที่ทั้งสอนทั้งเป็นภารโรง และพบปัญหาฉุดรั้งการพัฒนาการศึกษาอีกเพียบ แนะรัฐบาลหลังยกเลิกครูอยู่เวรแล้ว รีบอนุมัติจ้างภารโรงทันที ต่อจากนั้น ปฏิรูปยกเครื่องการศึกษาทั้งระบบ

ข่าวสาร

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ให้ความเห็นในการประชุมคณะกรรมาธิการ ฯ กรณีส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการมาชี้แจงเหตุผลในการของบประมาณเพื่อไปดำเนินการตามภารกิจ
.
กรรมาธิการ ฯ หลายท่านได้ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทย ทั้งการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และผลคะแนน PISA ล้วนเห็นสอดคล้องว่ามิได้มีปัญหาจากส่วนใด ส่วนหนึ่ง แต่เป็นปัญหาทั้งระบบ ตั้งแต่หลักสูตรการศึกษา ปัจจัยที่เป็นภาระทำให้ครูจัดการเรียน การสอนไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ ไปจนถึงปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก และยุทธศาสตร์ในการจัดงบประมาณการศึกษา ฯลฯ
.
ผมได้เสนอให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วน เพราะเป็นป้จจัยที่เป็นภาระแก่ครูอย่างยิ่ง คือ การที่โรงเรียนไม่มีภารโรง ครูมีหน้าที่สอนหนังสือ และยังต้องมาทำหน้าที่ภารโรงด้วย ไม่อยากจะเชื่อหูตนเองว่า เหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นได้ เป็นภาระที่ครูต้องยอมจำนนเช่นนั้นหรือ จึงจำเป็นต้องต่อสู้ ต้องเรียกร้อง เพื่อให้ครูมีประสิทธิภาพในการสอน
.
ดังนั้น หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ครูเลิกอยู่เวรดูแลความปลอดภัยโรงเรียนแล้ว ขอเป็นส่วนหนึ่งในการ เรียกร้องให้รัฐบาลเห็นชอบจัดให้มีการจ้างภารโรงให้ครบทุกโรงเรียน ทราบจากการมาชี้แจงของ สพฐ.ว่า ได้ขอความเห็นชอบในการจ้างภารโรง จำนวน 14,200 คน
.
เรื่องนี้นับเป็นเรื่องเร่งด่วนเฉพาะหน้าที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับแรก เพราะมิใช่เป็นภาระแก่ครูเท่านั้น ยังเกี่ยวข้องก้บสุขภาพอนามัยของครูและเด็กนักเรียนที่จำเป็นต้องมีห้องน้ำที่สะอาด ส่วนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย เมื่อมีผู้บริหารหรือรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วต้องกล้าที่จะนำผลการศึกษาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มาแปลงไปสู่การปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตรการศึกษา การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ตลอดจนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ให้ความสำคัญกับเด็กเป็นศูนย์กลาง ฯลฯ
.
ขอให้กำลังใจผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ ในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญเพื่อสร้างคน สร้างอนาคตของชาติ และขอเรียกร้องรัฐบาลรีบเห็นชอบการจ้างภารโรงให้ครบทุกโรงเรียน รีบลบภาพไทยแลนด์โอนลี่ให้ครูทำหน้าที่ทั้งการสอนหนังสือและเป็นภารโรงออกไปโดยเร็ว

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย