ฐากร ชี้ กฎหมาย อารักขาถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จฯ ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้ว ขอ นายกฯ กำชับหน่วยงานให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ข่าวสาร

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายญัตติด่วนด้วยวาจาจำนวน 2 ญัตติ ต่อสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง “การขอให้รัฐบาลเร่งรัดดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมาย ทบทวนระเบียบ แผนและมาตรการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จให้เหมาะสมทันสมัย โดยเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติ ที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 9 มาตรานั้น ครอบคลุมและเพียงพอแล้ว สำหรับการถวายความปลอดภัย
.
โดยเฉพาะในมาตรา 6 ที่บัญญัติว่าให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ถวายความปลอดภัย หรือสนับสนุนในการถวายความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตาม ที่ราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้กำหนด รวมถึงในมาตรา 7 กำหนดให้ราชเลขานุการในพระองค์มีหน้าที่ออก กำหนดหรือระเบียบประกาศ ในการถวายความปลอดภัย และมาตรา 9 กำหนดให้นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งเมื่อพิจารณา จะพบว่ากฎหมายมีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
.
ดังนั้นจึงขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีให้ทำหนังสือกำชับหน่วยงานเพื่อให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างเคร่งครัด และเชื่อว่าหากมีการปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมายที่ออกมาอย่างเคร่งครัด จะช่วยลดปัญหา และการกระทำของผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ จึงเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะต้องกำชับตักเตือน เพื่อให้ เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีการกระทำ ที่ขัดต่อกฎหมายส่วนใด เช่นขัดต่อพระราชบัญญัติจราจรหรือขัดต่อประมวลกฎหมายอาญา ก็ให้ไปดำเนินการตามบทบัญญัตินั้น

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" อัดเศรษฐา บริหารไม่ถึงปี แต่ทำชาวนาไร้อนาคต สับปุ๋ย...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนเกษตรกรอิสาน ที่ยกขบวน...
ข่าวสาร
"สส.รำพูล ไทยสร้างไทย" สะท้อนเสียงเรียกร้องพี่น้องชาวนา บอกไม่เอา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" อัดเศรษฐา บริหารไม่ถึงปี แต่...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อ...
ข่าวสาร
"สส.รำพูล ไทยสร้างไทย" สะท้อนเสียงเรียกร้อ...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนพร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย