ไทยสร้างไทย หนุน พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ เชื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมวิถีชีวิตชาวไทยให้เข้าถึงโอกาสได้ทุกกลุ่ม ทั้งการศึกษา สาธารณสุข และภาคประชาสังคม

ข่าวสาร

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย รวมถึงร่างพระราชบัญญัติในทำนองเดียวกัน รวม 5 ฉบับ โดยเชื่อว่าจะช่วย ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมทุกมิติ นายฐากรเห็นว่า ปัจจุบันความเหลื่อมล้ำในสังคมแบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ส่วนของคนเมือง ซึ่งมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
สองคือ กลุ่มคนชนบท ที่มีความเหลื่อมล้ำต่างจากคนในเมือง และสามกลุ่มชาติพันธุ์ ที่พบปัญหาความเหลื่อมล้ำมากที่สุด โดยเชื่อว่าร่างกฎหมายที่เสนอเข้ามาจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ลดช่องว่างด้านการศึกษา รวมถึงด้านสาธารณสุข ก็จะช่วยทำให้คนทั้ง 3 กลุ่ม มีโอกาสมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขมากขึ้น ขณะที่ด้านสังคม จะช่วยยกระดับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เท่าเทียมกันมากขึ้นด้วย

พรรคไทยสร้างไทย ขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมเสนอแนะว่าในมาตรา 13 ของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอเข้ามาในสภานั้น กำหนดให้หน่วยงานธุรการ ที่เป็นผู้นำเสนอ ต่อคณะกรรมการ คือปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่ เป็นหน่วยงานธุรการนั้น ขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ขอให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานธุรการร่วมในการดำเนินการต่างๆอีกหนึ่งหน่วยงาน เพื่อทำงานบูรณาการร่วมกันโดยเชื่อว่าจะทำให้การทำงานมีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" อัดเศรษฐา บริหารไม่ถึงปี แต่ทำชาวนาไร้อนาคต สับปุ๋ย...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนเกษตรกรอิสาน ที่ยกขบวน...
ข่าวสาร
"สส.รำพูล ไทยสร้างไทย" สะท้อนเสียงเรียกร้องพี่น้องชาวนา บอกไม่เอา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" อัดเศรษฐา บริหารไม่ถึงปี แต่...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อ...
ข่าวสาร
"สส.รำพูล ไทยสร้างไทย" สะท้อนเสียงเรียกร้อ...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนพร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย