“ไทยสร้างไทย” ชู วันสตรีสากล หมุดหมายสำคัญนำสตรีสู่ความเท่าเทียม หนุนบทบาทสตรี ดูแลคนตัวเล็ก ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ประกาศเดินหน้า ลุยโครงการ (More Women in Politics) สร้างหญิงเก่งให้มีบทบาททางการเมือง

ข่าวสาร

พรรคไทยสร้างไทย โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายอุดมเดช รัตนเสถียร และคณะทำงานด้านการพัฒนาบทบาทสตรี รวมพลังจัดเสวนาเนื่องในวันสตรีสากล International Womens Day 8 มีนาคม 2567 โดยประเทศไทยจะได้ร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากลครบรอบปีที่ 36 ทั้งนี้นับแต่การก่อตั้งพรรคเข้าสู่ปีที่ 3 ไทยสร้างไทยตระหนัก และให้ความสำคัญกับการพัฒนาบทบาทสตรีมาโดยตลอด
.
พร้อมสนับสนุนบทบาทสตรีทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน รวมถึงสนับสนุน นักการเมืองหญิงให้เข้าไปมีบทบาทในสภาและในภาคของการเมือง ขณะเดียวกัน ยังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุน การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการขจัดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้
.
ขณะที่ผู้เข้าร่วมเสวนา อย่าง ชนฐิตา ไกรศรวีรกุล ผู้จัดการกลุ่มทำทาง สุพีชา เบาทิพย์ ผู้ประสานงานกลุ่มทำทาง พรปฏิมา วุฒิสารวัฒนา นัทธมน ธีระลีลา ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งเข้าร่วมการเสวนาเห็นตรงกันว่า แม้ในสังคม จะตระหนัก และให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำ ระหว่างเพศ แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถปฏิเสธได้เช่นกันว่า โอกาสความเท่าเทียม และการเข้าถึงทรัพยากร ยังมีช่องว่างที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะในมิติของชายและหญิง
.
อุปสรรคที่ทำให้ผู้หญิงไม่สามารถพัฒนาตนเองสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ และยังติดอยู่กับ กับดักความคิดและความเชื่อแบบเดิมที่มองว่าผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านเท่านนั้น ดังนั้นการสร้างโอกาสให้สตรีได้รับการสนับสนุน สร้างความเข้าใจจากคนในครอบครัวและชุมชน รวมทั้งการก้าวผ่านความกลัวของสตรี จะเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวย่างแห่งความเท่าเทียม
.
พรรคไทยสร้างไทย พร้อมเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนทางการเมือง และทางสังคมที่สำคัญ เพื่อหนุนนำให้ การสร้างความเท่าเทียม เดินหน้าสู่เป้าหมายได้สำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการผลักดัน “กองทุนพลังหญิง” ให้เกิดความต่อเนื่อง สร้างโอกาสให้ผู้หญิงทุกคนมีงานทำ มีอาชีพที่มั่นคง โดยเฉพาะการ Upskill และ Reskill เพื่อเพิ่มทักษะในด้านต่างๆ
.
ขณะเดียวกันจะผลักดันศูนย์ “Women Care” โดยต่อยอดจากศูนย์พึ่งได้ ที่คุณหญิงสุดารัตน์ ได้ทำโครงการนี้ไว้เมื่อสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการจัดตั้ง “กองทุนแม่เลี้ยงเดี่ยว” เพื่อให้แม่เลี้ยงเดี่ยว มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง และลูกได้อย่างมั่นคง และที่สำคัญคือการพัฒนาสตรีให้มีบทบาทในทางการเมืองโดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนของส.สผู้หญิงในสภา ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ตระหนักรู้สิทธิและ เสรีภาพในด้านต่างๆพร้อมส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนในการบริหารทั้งการเมืองและราชการ อย่างน้อยร้อยละ 20
.
#วันสตรีสากล
#InternationalWomensDay
#IWD2024

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" อัดเศรษฐา บริหารไม่ถึงปี แต่ทำชาวนาไร้อนาคต สับปุ๋ย...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนเกษตรกรอิสาน ที่ยกขบวน...
ข่าวสาร
"สส.รำพูล ไทยสร้างไทย" สะท้อนเสียงเรียกร้องพี่น้องชาวนา บอกไม่เอา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" อัดเศรษฐา บริหารไม่ถึงปี แต่...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อ...
ข่าวสาร
"สส.รำพูล ไทยสร้างไทย" สะท้อนเสียงเรียกร้อ...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนพร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย