สร้างรายได้จากโลกใหม่

ศูนย์กลาง Digital Economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative and Green Economy และศูนย์กลางจุดเชื่อมต่อการคมนาคมและการขนส่งของภูมิภาค และของโลกแห่งใหม่ (New Global Economic Corridor)

สร้างรายได้จากฐานความเข้มแข็งเดิม

สร้างรายได้จากพื้นฐานความเข้มแข็งเดิมด้วยอาหารคุณภาพและเกษตรแปรรูป, ท่องเที่ยว World Class Destination, Global Wellbeing Hub, ศูนย์แปรรูปและขนส่งสินค้าเกษตร แะลงพลังให้ Thainess มีแต้มต่อก้าวสู่ Soft Power บนเวทีโลก