“สส.ชัชวาล” หารือปัญหาความเดือดร้อน หลังการรับฟังเสียงสะท้อนของพี่น้องครู ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวสาร

สส.ชัชวาล แพทยาไทย จังหวัดร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทย กล่าวหารือปัญหาความเดือดร้อน หลังการรับฟังเสียงสะท้อนของพี่น้องครู ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดว่า

กระทรวงศึกษาธิการตั้งเกณฑ์ การจัดสรรงบประมาณ และการสนับสนุนสถานศึกษา และบุคลากร ตามจำนวนรายหัวของนักเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ ก็จะได้งบประมาณมาก ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กก็ได้งบประมาณอย่างจำกัด ทำให้โรงเรียน ขนาดเล็กซึ่งมีนักเรียนน้อยกว่า40คน ซึ่งมีกว่า 3,000 แห่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการเรียนการสอนด้วยความยากลำบาก

ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย ทั้งงบประมาณในการดูแลอาคารที่ใช้จัดการเรียนการสอน ปัญหาของครูซึ่งต้องทำหน้าที่มากกว่าครูผู้สอน ปัญหาสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้ กำลังถูกบีบให้หมดลมหายใจ ขณะที่นโยบายในการยุบรวมสถานศึกษาก็ยังไร้ความชัดเจน จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้มีความจัดเจนโดยเร็ว

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย