ที่มาของชื่อ

พรรคไทยสร้างไทย

ชื่อพรรคไทยสร้างไทย หมายความว่า การสร้างความรักความสามัคคี ความเป็นพี่น้อง และการมีพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ เพื่อร่วมสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุด

พรรคจะไม่รับใช้

การสืบทอดอำนาจ
เผด็จการ

ตัวอักษร ส สีแดง สีกรมท่า และสีน้ำเงิน ประกอบตัวอักษรหมายความว่าการสร้างพลังและปลดปล่อยศักยภาพคนไทยให้มาร่วมกันสร้างประเทศไทยในทุกมิติ ตามอุดมการณ์ เข็มมุ่งทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย
การสร้างสังคมปรองดรองสมานฉันท์ประดุจคนไทยทุกคนมี เลือดสีเดียวกันคือสีแดง
การสร้างเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่เป็นธรรมเหมือนสีของทะเลที่สดใสซึ่งเชื่อมผืนแผ่นดินต่างๆ ให้เชื่อมต่อกัน
การสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง มีคุณภาพเน้นการรรับฟังและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเป็นการรวมกันเพื่อความสมานฉันท์ เป็นพี่เป็นน้อง

เหตุการณ์สำคัญ

ทางการเมืองของไทยสร้างไทย

9 กันยายน 2565

พรรคไทยสร้างไทย
จัดประชุมใหญ่วิสามัญ

พรรคไทยสร้างไทย จัดประชุมใหญ่วิสามัญ “มาร่วมกันเปลี่ยนประเทศ
สร้างชีวิตที่ดีกว่ากับพรรคไทยสร้างไทย” บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
สมาชิกและโหวตเตอร์ จากทั่วประเทศกว่า 700 คนพร้อมผู้บริหารพรรค
เข้าร่วมงาน เช่น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ดร.โภคิน พลกุล
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี น.ต.ศิธา ทิวารี นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
นายอุดมเดช รัตนเสถียร นายประวัฒน์ อุตตะโมช นายสิทธิชัย โควสุรัตน์
เข้าร่วมประชุม จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการประชุม โดยไฮไลต์สำคัญ
อยู่ที่การเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 50 คนและที่ประชุม
ได้เลือกคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นหัวหน้าพรรค
และมีมติสนับสนุนให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคด้วย

พรรคไทยสร้างไทย จัดประชุมใหญ่วิสามัญ “มาร่วมกันเปลี่ยนประเทศ สร้างชีวิตที่ดีกว่ากับพรรคไทยสร้างไทย” บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สมาชิกและโหวตเตอร์ จากทั่วประเทศกว่า 700 คนพร้อมผู้บริหารพรรคเข้าร่วมงาน เช่น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ดร.โภคิน พลกุล นายสุพันธุ์ มงคลสุธี น.ต.ศิธา ทิวารี นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น นายอุดมเดช รัตนเสถียร นายประวัฒน์ อุตตะโมช นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ เข้าร่วมประชุม

จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการประชุม โดยไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 50 คนและที่ประชุมได้เลือกคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นหัวหน้าพรรค และมีมติสนับสนุนให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคด้วย

23 กันยายน 2564

คุณหญิงสุดารัตน์
บินพบ ส.ว. แทมมี่

คุณหญิงสุดารัตน์ บินพบแทมมี่ จับมือร่วมสู้โควิด
แสวงหาความร่วมมือสนับสนุนวัคซีน mRNA ให้ไทยเพิ่ม
รวมทั้งผลักดันการส่งออกสินค้าไทยไปขายสหรัฐฯ
หลังเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัว กำลังซื้อกลับมาอย่างรวดเร็ว
คุณหญิงสุดารัตน์ ยังได้หยิบยกเรื่องการค้าการลงทุนขึ้นมาหารือ
กับสว.แทมมี่ ถึงลู่ทางที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน
หลังจากเศรษฐกิจสหรัฐได้เริ่มฟื้นตัวขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสทอง
ของผู้ส่งออกไทย โดยท่านสว.แทมมี่มีแผนงานที่จะนำนักธุรกิจจากสหรัฐ
มาประชุมกับภาคธุรกิจหลายประเทศในอาเซียนช่วงปลายปีนี้
แต่ไม่ได้มาไทย คุณหญิงสุดารัตน์ จึงถือโอกาสเชิญท่านสว.
ให้นำนักธุรกิจอเมริกันมาพบปะกับนักธุรกิจไทย เพื่อฟื้นฟู และส่งเสริม
การค้าการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐหลัง covid ในช่วงต้นปีหน้าอีกด้วย

คุณหญิงสุดารัตน์ บินพบแทมมี่ จับมือร่วมสู้โควิด แสวงหาความร่วมมือสนับสนุนวัคซีน mRNA ให้ไทยเพิ่ม รวมทั้งผลักดันการส่งออกสินค้าไทยไปขายสหรัฐฯ  หลังเศรษฐกิจสหรัฐฯฟื้นตัว กำลังซื้อกลับมาอย่างรวดเร็ว

คุณหญิงสุดารัตน์ ยังได้หยิบยกเรื่องการค้าการลงทุนขึ้นมาหารือ กับสว.แทมมี่ ถึงลู่ทางที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน หลังจากเศรษฐกิจสหรัฐได้เริ่มฟื้นตัวขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสทองของผู้ส่งออกไทย โดยท่านสว.แทมมี่มีแผนงานที่จะนำนักธุรกิจจากสหรัฐ มาประชุมกับภาคธุรกิจหลายประเทศในอาเซียนช่วงปลายปีนี้ แต่ไม่ได้มาไทย คุณหญิงสุดารัตน์ จึงถือโอกาสเชิญท่านสว.ให้นำนักธุรกิจอเมริกันมาพบปะกับนักธุรกิจไทย เพื่อฟื้นฟู และส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐหลัง covid ในช่วงต้นปีหน้าอีกด้วย

4 สิงหาคม 2565

ไทยสร้างไทยยื่นร่าง
พ.ร.บ.บำนาญประชาชน

พรรคไทยสร้างไทย นำร่าง พ.ร.บ.บํานาญแห่งชาติ
และสวัสดิการผู้สูงอายุ พ.ศ. .... ยื่นต่อคุณชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร
#พรรคไทยสร้างไทย โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan
ประธานพรรค พร้อมผู้บริหารพรรค ดร.โภคิน พลกุล คุณต่อพงษ์ ไชยสาส์น
และทีมคนรุ่นใหม่ นำร่าง พ.ร.บ. #บํานาญแห่งชาติและสวัสดิการผู้สูงอายุ พ.ศ. ....
ยื่นต่อคุณชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อริเริ่มในการเสนอร่าง
พ.ร.บ.บํานาญแห่งชาติและสวัสดิการผู้สูงอายุ พ.ศ. .... เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พรรคไทยสร้างไทย นำร่าง พ.ร.บ.บํานาญแห่งชาติและสวัสดิการผู้สูงอายุ พ.ศ. .... ยื่นต่อคุณชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

#พรรคไทยสร้างไทย โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan ประธานพรรค พร้อมผู้บริหารพรรค ดร.โภคิน พลกุล คุณต่อพงษ์ ไชยสาส์น และทีมคนรุ่นใหม่ นำร่าง พ.ร.บ. #บํานาญแห่งชาติและสวัสดิการผู้สูงอายุ พ.ศ. .... ยื่นต่อคุณชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อริเริ่มในการเสนอร่างพ.ร.บ.บํานาญแห่งชาติและสวัสดิการผู้สูงอายุ พ.ศ. .... เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

30 มีนาคม 2565

เปิดตัว น.ต. ศิธา
ชิงผู้ว่ากทม.

ชูแพ็กเกจนโยบายสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ฯ
ที่ศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดง บรรยากาศ การเปิดรับสมัคร ผู้ว่าฯ กทม.วันแรก
เป็นไปด้วยความคึกคักเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกองเชียร์จากพรรคไทยสร้างไทย
ที่เดินทางมาร่วมลุ้นหมายเลขผู้สมัครและให้กำลังใจ เป็นจำนวนมาก โดยนำป้าย
นำอุปกรณ์ต่างๆ มาร่วมกันส่งแรงใจส่งพลังให้ น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าฯ
กทม.พรรคไทยสร้างไทย ซึ่งวันนี้เดินทางมากับแม่ทัพคนสำคัญ
อย่างคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย และผู้สมัคร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครของพรรค (ส.ก.) ของพรรค ทั้ง 50 เขต

ชูแพ็กเกจนโยบายสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ ที่ศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดง บรรยากาศ การเปิดรับสมัคร ผู้ว่าฯ กทม.วันแรก เป็นไปด้วยความคึกคักเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกองเชียร์จากพรรคไทยสร้างไทย ที่เดินทางมาร่วมลุ้นหมายเลขผู้สมัครและให้กำลังใจ เป็นจำนวนมาก โดยนำป้าย นำอุปกรณ์ต่างๆ มาร่วมกันส่งแรงใจส่งพลังให้ น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.พรรคไทยสร้างไทย ซึ่งวันนี้เดินทางมากับแม่ทัพคนสำคัญ อย่างคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย และผู้สมัคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครของพรรค (ส.ก.) ของพรรค ทั้ง 50 เขต

10 ธันวาคม 2564

คาราวานสร้างไทย
77 จังหวัดทั่วประเทศ

คุณหญิงสุดารัตน์ นำไทยสร้างไทย ปล่อยขบวนคาราวาน 77 จังหวัด
เพื่อรับฟังพี่น้องชาวไทยอย่างทั่วถึง สู่การทำนโยบาย

คุณหญิงสุดารัตน์ นำไทยสร้างไทย ปล่อยขบวนคาราวาน 77 จังหวัด เพื่อรับฟังพี่น้องชาวไทยอย่างทั่วถึง สู่การทำนโยบาย

12 มีนาคม 2566

ไทยสร้างไทย ร่วมหารือ
เอกอัครราชทูต 3 ประเทศ

ไทยสร้างไทย ร่วมหารือเอกอัครราชทูต 3 ประเทศ
สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านนโยบายระหว่างกัน สร้างความเข้มแข็งให้คนตัวเล็ก SMEs
เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ทุกคน

ไทยสร้างไทย ร่วมหารือเอกอัครราชทูต 3 ประเทศ สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายระหว่างกัน สร้างความเข้มแข็งให้คนตัวเล็ก SMEs เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ทุกคน