นพดล มังกรชัย มีความรู้หลากหลายในเรื่องธุรกิจกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของทาง ราชการ โดยมีประสบการณ์ทำงานทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนมายาวนานมากกว่า 30 ปี