บุคลากรของเรา

พรรคไทยสร้างไทย

รายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

คุณหญิงสุดารัตน์
เกยุราพันธุ์

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

นายสุพันธุ์
มงคลสุธี

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

น.ต.ศิธา
ทิวารี

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

หัวหน้าและรองหัวหน้าพรรค

คุณหญิงสุดารัตน์
เกยุราพันธุ์
หัวหน้าพรรค
สมชาย
เวสารัชตระกูล
รองหัวหน้าพรรค
ชวลิต
วิชยสุทธิ์
รองหัวหน้าพรรค
กิติ
วงษ์กุหลาบ
รองหัวหน้าพรรค
ดร.ประวัฒน์
อุตตะโมช
รองหัวหน้าพรรค
นางวันเพ็ญ
เศรษฐรักษา
รองหัวหน้าพรรค
นายเทพฤทธิ์
สีน้ำเงิน
รองหัวหน้าพรรค
นายต่อพงษ์
ไชยสาส์น
รองหัวหน้าพรรค
นายดล
เหตระกูล
รองหัวหน้าพรรค
ดร.นพดล
มังกรชัย
รองหัวหน้าพรรค
นายธวัชชัย
สุทธิบงกช
รองหัวหน้าพรรค
นายอดุลย์
นิลเปรม
รองหัวหน้าพรรค
พล.ท.อนุธัช
บุนนาค
รองหัวหน้าพรรค
นายไชยวัฒน์
หาญสมวงศ์
รองหัวหน้าพรรค

เลขาธิการและรองเลขาธิการพรรค

นายชัชวาล
แพทยาไทย
เลขาธิการพรรค
นรุตม์ชัย
บุนนาค
รองเลขาธิการพรรค
วรวุฒิ
โตวิรัตน์
รองเลขาธิการพรรค
รัตนมงคล
เลิศทวีวิทย์
รองเลขาธิการพรรค
ดร.ศักดิ์ณรงค์
ศิริพร ณ ราชสีมา
รองเลขาธิการพรรค
ณัฐวัฒน์
พอใช้ได้
รองเลขาธิการพรรค
นายรณกาจ
ชินสำราญ
รองเลขาธิการพรรค
นายภัทรดนัย
ใหม่พระเนตร
รองเลขาธิการพรรค

เหรัญญิกพรรค

นายภัชริ
นิจสิริภัช
เหรัญญิกพรรค

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

นายศรัณยู
คงสวัสดิ์เกียรติ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค

โฆษกพรรค

นายปริเยศ
อังกูรกิตติ
โฆษกพรรค

รองโฆษกพรรค

กรรมการบริหารพรรค

ภวฤทธิ์
กาญจนเกตุ
กรรมการบริหารพรรค
โรจนินทร์
ศิริเบญญาภิรมย์
กรรมการบริหารพรรค
ทิวากร
สุระชน
กรรมการบริหารพรรค
ไสว
โชติกะสุภา
กรรมการบริหารพรรค
นายประดิษฐ์
วงศ์วิลัย
กรรมการบริหารพรรค
สิริพรรณ
อมรสิน
กรรมการบริหารพรรค
พีร์
โรจนดารา
กรรมการบริหารพรรค
นายวิจักร
อากัปกริยา
กรรมการบริหารพรรค
รัตติกาล
แก้วเกิดมี
กรรมการบริหารพรรค
นายฉลอง
เทพวิทักษ์กิจ
กรรมการบริหารพรรค
ธวัชชวิน
โกพัฒน์ตา
กรรมการบริหารพรรค
ดร.พิทักษ์
สันติวงษ์สกุล
กรรมการบริหารพรรค
นายสุจินต์
พิทักษ์
กรรมการบริหารพรรค
ตรัยฉัตร
ธนสารไตรภพ
กรรมการบริหารพรรค
นายศุชัยวุธ
ชาวสวนกล้วย
กรรมการบริหารพรรค
ศุข
ศักดิ์ณรงค์เดช
กรรมการบริหารพรรค
นายวรวุฒ
ศรีนนท์
กรรมการบริหารพรรค
นายสุนทร
ภู่ไพบูลย์
กรรมการบริหารพรรค
นายธวัชชัย
ทองสิมา
กรรมการบริหารพรรค
นายมีร์ นุสรัตน์
อาลีคาน
กรรมการบริหารพรรค
นายวิชัย
หุตังคบดี
กรรมการบริหารพรรค

ผู้อำนวยการพรรค

ดร.ณรงค์
รุ่งธนวงศ์
ผู้อำนวยการพรรค