บุคลากรของเรา

พรรคไทยสร้างไทย

รายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

คุณหญิงสุดารัตน์
เกยุราพันธุ์

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

นายสุพันธุ์
มงคลสุธี

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

น.ต.ศิธา
ทิวารี

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

หัวหน้าและรองหัวหน้าพรรค

คุณหญิงสุดารัตน์
เกยุราพันธุ์
หัวหน้าพรรค
นายสุพันธุ์
มงคลสุธี
รองหัวหน้าพรรค
นายอุดมเดช
รัตนเสถียร
รองหัวหน้าพรรค
ดร.ประวัฒน์
อุตตะโมช
รองหัวหน้าพรรค
นายสุธา
ชันแสง
รองหัวหน้าพรรค
น.อ.อนุดิษฐ์
นาครทรรพ
รองหัวหน้าพรรค
นายต่อพงษ์
ไชยสาส์น
รองหัวหน้าพรรค
พ.ต.ท.กุลธน
ประจวบเหมาะ
รองหัวหน้าพรรค
นายดล
เหตระกูล
รองหัวหน้าพรรค
นายธนธัช
ตัณฑสิทธิ์
รองหัวหน้าพรรค
ดร.นพดล
มังกรชัย
รองหัวหน้าพรรค
นายธวัชชัย
สุทธิบงกช
รองหัวหน้าพรรค
นายอดุลย์
นิลเปรม
รองหัวหน้าพรรค
พล.ท.อนุธัช
บุนนาค
รองหัวหน้าพรรค
นายไชยวัฒน์
หาญสมวงศ์
รองหัวหน้าพรรค
นายจิรเดช
วรเพียรกุล
รองหัวหน้าพรรค

เลขาธิการและรองเลขาธิการพรรค

นายฐากร
ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการพรรค
ดร.ประพนธ์
เนตรรังษี
รองเลขาธิการพรรค
นางวันเพ็ญ
เศรษฐรักษา
รองเลขาธิการพรรค
ดร.ศักดิ์ณรงค์
ศิริพร ณ ราชสีมา
รองเลขาธิการพรรค
นายตรีรัตน์
ศิริจันทโรภาส
รองเลขาธิการพรรค
นายเทพฤทธิ์
สีน้ำเงิน
รองเลขาธิการพรรค
นายชัชวาล
แพทยาไทย
รองเลขาธิการพรรค
กิติ
วงษ์กุหลาบ
รองเลขาธิการพรรค

เหรัญญิกพรรค

ดร.ณรงค์
รุ่งธนวงศ์
เหรัญญิกพรรค

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

นายประดิษฐ์
วงศ์วิลัย
นายทะเบียนสมาชิกพรรค

โฆษกพรรค

น.ส.ธิดารัตน์
ยิ่งเจริญ
โฆษกพรรค

รองโฆษกพรรค

กรรมการบริหารพรรค

นายวิจักร
อากัปกริยา
กรรมการบริหารพรรค
นายฉลอง
เทพวิทักษ์กิจ
กรรมการบริหารพรรค
ดร.พิทักษ์
สันติวงษ์สกุล
กรรมการบริหารพรรค
นายสุจินต์
พิทักษ์
กรรมการบริหารพรรค
นายศุชัยวุธ
ชาวสวนกล้วย
กรรมการบริหารพรรค
นายสอิสร์
โบราณ
กรรมการบริหารพรรค
นายวัลลภ
ไชยไธสง
กรรมการบริหารพรรค
นายวรวุฒ
ศรีนนท์
กรรมการบริหารพรรค
นายสุนทร
ภู่ไพบูลย์
กรรมการบริหารพรรค
นายธวัชชัย
ทองสิมา
กรรมการบริหารพรรค
นายภัชริ
นิจสิริภัช
กรรมการบริหารพรรค
นายราม
คุรุวาณิชย์
กรรมการบริหารพรรค
นายมีร์ นุสรัตน์
อาลีคาน
กรรมการบริหารพรรค
นายสุมนิศร์
ทีฆธนานนท์
กรรมการบริหารพรรค
นายโชคเสมอ
คำมุงคุณ
กรรมการบริหารพรรค
นางตัสนีม
เจ๊ะตู
กรรมการบริหารพรรค
นายวิชัย
หุตังคบดี
กรรมการบริหารพรรค
นายแมน
เจริญวัลย์
กรรมการบริหารพรรค
พล.อ.ต.ณรงค์ชัย
คงแก้ว
กรรมการบริหารพรรค
นายประเวศร์
วัลลภบรรหาร
กรรมการบริหารพรรค
นายรณกาจ
ชินสำราญ
กรรมการบริหารพรรค
นายภัทรดนัย
ใหม่พระเนตร
กรรมการบริหารพรรค
นางสาวมูนีเราะห์
ปอแซ
กรรมการบริหารพรรค