นโยบายหลัก 3 สร้าง

#พรรคไทยสร้างไทย

02

โครงสร้างนโยบาย

สร้าง

รายได้

ลดรายจ่าย

หนี้สินประเทศปัจจุบันสูงถึง 9.24 ล้านล้านบาท หนี้สินครัวเรือนสูงถึง 14.90 ล้านล้านบาท “แก้หนี้ประเทศด้วยการสร้างรายได้”
เป้าหมายสร้างเศรษฐกิจไทยโตขึ้น 5.00 ล้านล้านบาท หรือ 29% ของ GDP ภายในปี 2569

 • อาหารคุณภาพและเกษตรแปรรูป
 • ท่องเที่ยว World Class Destination
 • Global Wellbeing Hub
 • ศูนย์แปรรูปและขนส่งสินค้าเกษตร
 • ส่งพลังให้ Thainess มีแต้มต่อก้าวสู่ Soft Power
  บนเวทีโลก
 • การย้ายฐานการผลิตจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)
 • Carbon Credit
 • ศูนย์กลาง Digital Economy
 • เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative and Green Economy
 • ศูนย์กลางจุดเชื่อมต่อการคมนาคมและการขนส่งของภูมิภาค
  และของโลกแห่งใหม่ (New Global Economic Corridor)
 • สินค้าเกษตรราคาดี
 • ปรับโครงสร้างการผลิต
 • พัฒนาแหล่งน้ำ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงการกักเก็บน้ำตามลำน้ำ
 • ขจัดข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ

นโยบายของไทยสร้างไทยที่ตอบโจทย์

นโยบาย

ศูยน์เกษตรเศรษฐกิจประจำจังหวัด

พัฒนาเศรษฐกิจในทุกมิติ ยกระดับสินค้าเกษตร ทำหน้...
นโยบาย

สร้างรายได้จากโลกใหม่

ศูนย์กลาง Digital Economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Cr...
นโยบาย

เกษตรสร้างไทย รายได้ยั่งยืน

เกษตรกรหายจน หมดหนี้ มีรายได้ยั่งยืน
นโยบาย

ขุดคลองไทย คลองสันติภาพไทย

ขุดคลองไทย สร้างพลังอำนาจให้ประเทศไทย ก้าวไปสู่...
นโยบาย

สร้างรายได้จากวิกฤตโลก

การย้ายฐานการผลิตจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ (Geopoli...
นโยบาย

สร้างรายได้จากฐานความเข้มแข็งเดิม

สร้างรายได้จากพื้นฐานความเข้มแข็งเดิมด้วยอาหารค...