นโยบาย

นโยบาย

นโยบายการจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร การจราจร ขนส่งสาธารณะ และการเดินทาง
รายละเอียดนโยบาย

มาตรการ ด้านการเกษตร

  • เอาผิดกับคนเผาป่าเผาไร่อย่างจริงจัง สร้าง Mobile Application – เครือข่ายปราบการเผาไร่ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และเครือข่ายอาสาป้องกันการเผาไร่ ปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกเพื่อลดการเผา เช่น ส่งเสริมการไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุ และผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์
  • ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้หายาก เพื่อทดแทนการเกษตรที่ต้องเผาตอซัง โดยจัดตั้งเขตส่งเสริมพิเศษ บนเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 40,000 ไร่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นพื้นที่ปลูกป่า สร้างรายได้ ให้เกษตรกร ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 60 จังหวัด
  • ส่งเสริมการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง (Wet & Dry) ช่วยลดก๊าซมีเทนในดิน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้ชาวนาจากการขายคาร์บอนเครดิต สร้างรายได้จากการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้มีมูลค่าขายเป็นเงินได้ หาช่องทางการจัดจำหน่ายและหาคนมารับซื้อกับเกษตรกรโดยตรง

มาตรการด้านการจราจร การขนส่งสาธารณะ และการเดินทาง

  • ใช้กองทุน SMEs และกองทุน Startup เป็นแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นโรงงานผลิตรถโดยสารและรถยนต์ไฟฟ้า ดอกเบี้ยไม่เกิน 3%-4%
  • ใช้กองทุนวิสาหกิจชุมชนเป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สนับสนุนเกษตรกรรวมตัวกันร่วมกันใช้เครื่องจักรสมัยใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ลดการเผาในแปลงเพาะปลูก
  • ลดการใช้พลังงานที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาผลิตไฟฟ้า และสนับสนุนให้ติดตั้ง Solar Rooftop หรือ Solar Cell บนพื้นที่ว่าง อย่างน้อย 5 KW จำนวน 2 ล้านครอบครัว โดยรัฐเป็นผู้ลงทุน ให้ชาวบ้านส่งไฟฟ้าคืนเข้าสายส่งของรัฐ เป็นการผ่อนจ่ายการลงทุน และแบ่งไฟฟ้าส่วนหนึ่งหรือทอนกลับให้ชาวบ้านเพื่อลดค่าไฟฟ้ารายเดือน
  • ออกมาตรการทางภาษีให้สิทธิลดหย่อนภาษี และการหักค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สำหรับผู้ประกอบการที่สนับสนุนนโยบาย “สลับ-เหลื่อมเวลาการทำงานและเวลาเรียน” และนโยบาย “Work from home หรือ Learn from home”
  • ออก “โครงการสร้างไทยมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า” ให้คนไทยที่ทำมาหากินด้วยมอเตอร์ไซด์คู่ใจ สามารถกู้เงินดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 5% ต่อปี ซื้อมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าได้ จำนวน 1 ล้านคัน เพิ่มการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ โดยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV
  • ให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีที่ดินแก่เจ้าของที่ดินที่ สมัครใจเข้าร่วม “โครงการสวนสีเขียวที่เที่ยวชุมชน (Volk Green Park)” ที่เน้นการขับเคลื่อนประเทศไทย ให้เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว ร่วมเป็นปอดที่สร้างอากาศ บริสุทธ์ และยังเป็นพื้นที่สันธนาการของประชาชนด้วย
*อัปเดตล่าสุด 10 เมษายน 2023

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

นโยบายที่ใกล้เคียง

นโยบาย

ศูยน์เกษตรเศรษฐกิจประจำจังหวัด

พัฒนาเศรษฐกิจในทุกมิติ ยกระดับสินค้าเกษตร ทำหน้...
นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

เงินช่วยเหลือมารดาและการเลี้ยงบุตร

นโยบายช่วยเหลือมารดาระหว่างตั้งครรภ์และสงเคราะห...
นโยบาย

สร้างโอกาสพัฒนาชีวิตคนพิการ

เพิ่มเบี้ยเลี้ยง การจ้างงาน และโอกาสเพื่อคนพิการ
นโยบาย

ศูยน์เกษตรเศรษฐกิจประจำจังหวัด

พัฒนาเศรษฐกิจในทุกมิติ ยกระดับสินค้าเกษตร ทำหน้...
นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

เงินช่วยเหลือมารดาและการเลี้ยงบุตร

นโยบายช่วยเหลือมารดาระหว่างตั้งครรภ์และสงเคราะห...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย