นโยบาย

นโยบาย

นโยบายเกี่ยวกับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ และสร้างรายได้ให้คนไทย
รายละเอียดนโยบาย

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพได้

ในกรณีที่เกษตรกรย่างเข้าสู่วัยชราอายุมากแล้ว หมดกำลังวังชาที่จะทำมาหากินในที่ดิน และไม่มีความประสงค์จะทำการเกษตรต่อไป อีกทั้งไม่มีลูกหลานที่จะเป็นผู้สืบทอด หรือมีผู้สืบทอดแต่ไม่มีความประสงค์จะทำการเกษตรต่อไป ก็สามารถที่จะจำหน่ายจ่ายโอนที่ดินให้กับ สปก. ได้ โดย สปก. จะพิจารณารับซื้อที่ดินในราคาที่เป็นธรรม เพื่อนำมาจัดสรรให้เกษตรกรรายอื่นต่อไป

ที่ดิน คทช. ที่ดิน ภบท.5 ของกรมป่าไม้

ไทยสร้างไทย มีนโยบายจะให้โอนอำนาจจัดการในที่ดินประเภทดังกล่าวมาให้ สปก. เพื่อดำเนินการจัดสรรให้เกษตรกรทำกิน และเป็นที่อยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

การใช้ที่ดินเกษตรกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้คนไทย

สร้างกติกาใหม่เพื่อให้สามารถนำที่ดิน สปก. มาใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ ควบคู่การปลูกป่า ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยจัดและพัฒนาที่ดินในรูปแบบ “นิคมเกษตรกรรม” โดยการวางผังแบ่งแปลง ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำเพื่อการเกษตร ถนน ไฟฟ้า ประปาชุมชน ฯลฯ และจัดแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ

  • โซนที่ดินทำกิน ขนาดแปลง 5 – 10 ไร่ สำหรับปลูกบ้านพัก ขุดบ่อเก็บกักน้ำ ให้เกษตรกรเข้ามาอยู่อาศัย สามารถทำการเกษตรผสมผสาน หรือไร่นาสวนผสม สร้างผลผลิตได้ทันที เกษตรกรที่ได้รับจัดสรรต้องผ่อนชำระการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคืนให้แก่รัฐ
  • โซนพื้นที่แปลงใหญ่ หรือแปลงรวมของนิคมฯ เพื่อใช้ผลิตพืชอุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มผลผลิต และผลผลิตที่ได้มาตรฐาน สามารถส่งขายได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
  • โซนส่วนกลางที่เป็นสถานที่รวบรวมผลผลิตแปรรูป และรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรที่ได้มาตรฐานตามที่ตกลงกัน เป็นสินค้าส่งออกสู่ตลาด เช่น ผักอินทรีย์ สมุนไพร อาหารเพื่อสุขภาพ ฯลฯ และเป็นพื้นที่เอนกประสงค์ เช่น การถ่ายทอดความรู้ การประชุม เป็นต้น
  • โซนปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ เป็นป่าเศรษฐกิจ ที่จะมีรายได้เสริมจากการขายคาร์บอนเครดิตด้วย
  • โซนภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตร เช่น ที่พักรับรองการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสุขภาพ (Health & Wellness Tourism) ที่ฟื้นฟูสุขภาพระยะยาว (Long Stay) หรือบ้านพักผู้สูงอายุ เป็นต้น
  • การดำเนินงาน จะปรับการดำเนินงานจากรัฐ เป็น “บรรษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมการเกษตรแห่งชาติ”
*อัปเดตล่าสุด 10 เมษายน 2023

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

นโยบายที่ใกล้เคียง

นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
นโยบาย

เงินช่วยเหลือมารดาและการเลี้ยงบุตร

นโยบายช่วยเหลือมารดาระหว่างตั้งครรภ์และสงเคราะห...
นโยบาย

สร้างโอกาสพัฒนาชีวิตคนพิการ

เพิ่มเบี้ยเลี้ยง การจ้างงาน และโอกาสเพื่อคนพิการ
นโยบาย

สร้างรายได้จากโลกใหม่

ศูนย์กลาง Digital Economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Cr...
นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
นโยบาย

เงินช่วยเหลือมารดาและการเลี้ยงบุตร

นโยบายช่วยเหลือมารดาระหว่างตั้งครรภ์และสงเคราะห...
นโยบาย

สร้างโอกาสพัฒนาชีวิตคนพิการ

เพิ่มเบี้ยเลี้ยง การจ้างงาน และโอกาสเพื่อคนพิการ
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย