นโยบาย

นโยบาย

สร้างรายได้จากโลกใหม่

ศูนย์กลาง Digital Economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative and Green Economy และศูนย์กลางจุดเชื่อมต่อการคมนาคมและการขนส่งของภูมิภาค และของโลกแห่งใหม่ (New Global Economic Corridor)
รายละเอียดนโยบาย

ศูนย์กลาง Digital Economy

  • ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มรายได้ในเรื่องเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Techและเทคโนโลยีด้านการศึกษา (EdTech)

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative and Green Economy

  • ผลักดันการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เข้ามาช่วยในการสร้างสรรค์ผลงาน 
  • สนับสนุนการถ่ายทอดแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง เพื่อเพิ่มการกระจายรายได้สู่ชุมชน

ศูนย์กลางจุดเชื่อมต่อการคมนาคมและการขนส่งของภูมิภาค และของโลกแห่งใหม่ (New Global Economic Corridor)

  • เชื่อมโยงระเบียงการคมนาคมและการขนส่ง ทั้งทางบก/ทางเรือ/และทางอากาศ ด้วยรถไฟความเร็วสูง/รถไฟรางคู่ และเส้นทางเดินเรือใหม่ (ศึกษาอย่างจริงจัง : การขุดคลองสันติภาพไทย เชื่อมเส้นทางเดินเรือใหม่ของโลกสองมหาสมุทรเข้าด้วยกัน คือ มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย) 
  • การเชื่อมต่อสองมหาสมุทรเข้าด้วยกัน จะเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะทำการค้ากับประเทศต่าง ๆ ได้แก่ จีนกับอินเดีย แค่สองประเทศนี้ประชากรรวมกันถึง 2,900 ล้านคน และถ้านับกลุ่มประเทศอาเซียน (650 ล้านคน) เกาหลี ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ศรีลังกา ภูมิภาคนี้จะมีประชากรรวมกันมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก เศรษฐกิจรวมกันใหญ่ถึง 22.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (770 ล้านล้านบาท) หรือคิดเป็น 26% ของเศรษฐกิจโลก เมื่อเปลี่ยนระเบียงการคมนาคมและการขนส่งของไทยให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ จะสร้างโอกาสให้ประเทศไทยเกิดรายได้ใหม่เป็นจำนวนมาก  
*อัปเดตล่าสุด 10 เมษายน 2023

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

นโยบายที่ใกล้เคียง

นโยบาย

ศูยน์เกษตรเศรษฐกิจประจำจังหวัด

พัฒนาเศรษฐกิจในทุกมิติ ยกระดับสินค้าเกษตร ทำหน้...
นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
นโยบาย

เงินช่วยเหลือมารดาและการเลี้ยงบุตร

นโยบายช่วยเหลือมารดาระหว่างตั้งครรภ์และสงเคราะห...
นโยบาย

ศูยน์เกษตรเศรษฐกิจประจำจังหวัด

พัฒนาเศรษฐกิจในทุกมิติ ยกระดับสินค้าเกษตร ทำหน้...
นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย