นโยบาย

นโยบาย

นโบายเกษตรสร้างไทย เกษตรกรหายจน หมดหนี้ มีรายได้ยั่งยืน

เกษตรกรหายจน หมดหนี้ มีรายได้ยั่งยืน
รายละเอียดนโยบาย

สินค้าเกษตรราคาดี

รับซื้อและประกันราคพืชเศรษกิจหลัก เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน

ก. ราคาข้าว

  • ข้าวหอมมะลิ 20,000 บาท/ตัน 
  • ข้าวหอมจังหวัด 13,000 บาท/ตัน 
  • ข้าวเหนียว 14,000 บาท/ตัน  
  • ข้าวสารขาว 11,000 บาท/ตัน

ข. ราคาพืชผลอื่น

  •  มันสำปะหลัง 3 บาท/กก. 
  •  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8 บาท/กก. 
  • ยางพารา 65 บาท/กก.  
  • ยางก้อนถ้วย 45 บาท/กก.  
  •  ปาล์มน้ำมัน 5 บาท/กก.  
  •  อ้อยโรงงาน 1,000 บาท/ตัน 

ปรับโครงสร้างการผลิต

บริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกพืชเกษตร (Zoning) โดยปรับระบบการใช้ที่ดินเพื่อผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับอุปสงค์   อุปทาน (Demand – Supply) เพื่อยกระดับราคา เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

พัฒนาแหล่งน้ำ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงการกักเก็บน้ำตามลำน้ำ

ขุดบ่อน้ำ 1 ล้านบ่อ  ขุดน้ำบาดาล 1 แสนบ่อ วางระบบผันน้ำ โขง-เลย-ชี-มูล แม่น้ำสายสำคัญอื่น และจาก สปป. ลาว มาเติม ในยามที่ขาดน้ำ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและมีคุณภาพทุกหมู่บ้าน

ขจัดข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร เช่น ที่ดิน สปก. ที่ดิน คทช. ที่ดิน ภบท.5

*อัปเดตล่าสุด 10 เมษายน 2023

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

นโยบายที่ใกล้เคียง

นโยบาย

ศูยน์เกษตรเศรษฐกิจประจำจังหวัด

พัฒนาเศรษฐกิจในทุกมิติ ยกระดับสินค้าเกษตร ทำหน้...
นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
นโยบาย

เงินช่วยเหลือมารดาและการเลี้ยงบุตร

นโยบายช่วยเหลือมารดาระหว่างตั้งครรภ์และสงเคราะห...
นโยบาย

ศูยน์เกษตรเศรษฐกิจประจำจังหวัด

พัฒนาเศรษฐกิจในทุกมิติ ยกระดับสินค้าเกษตร ทำหน้...
นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย