Platform การสร้างประเทศ

พรรคไทยสร้างไทย

ทำไม? ต้องมี

Platfrom

จากอดีตถึงปัจจุบัน การกำหนดการก้าวเดินของประเทศคือแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2504 และยังสืบเนื่อง มาจากทุกวันนี้ แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้บัญญัติถึงยุทธศาสตร์ ชาติ การปฏิรูปประเทศ หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายของรัฐ ซึ่ง รัฐธรรมนูญหลายฉบับก่อนหน้านั้นกล่าวเพียงหน้าที่ของรัฐและ แนวนโยบายแห่งรัฐ

ไม่มีรัฐธรรมนูญหรือแผนพัฒนาฯ ใด ที่ได้กำหนดซึ่งวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ รูปแบบของประเทศ (Country Model Vision) ไว้อย่างเป็นระบบเสมือน เป็น Platform ที่ประเทศต้องก้าวเดินไป

การก้าวเดินจากอดีต

จนปัจจุบันกว่า 90 ปี

ที่ไม่เป็นระบบระเบียบ

ทุกแผน ทุกยุทธศาสตร์ ไม่ได้ดำเนินการสร้างคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มองอนาคต ไปไกลๆ แต่เน้นการสร้างวัตถุ มิหนำซ้ำเมื่อระบบการเมืองของประเทศถูกครอบงำโดย ความคิดและวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยม ที่ใช้รัฐราชการเป็นเครื่องมือและกลไกในการปกครอง จึงมีแต่วาทกรรมหรูๆ จากนักอำนาจนิยมทั้งหลายไม่ว่าจะมาจากการยึดอำนาจหรือสวมเสื้อประชาธิปไตย แต่หัวใจทำเพื่อพวกพ้อง แม้แต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ก็เขียนว่า “จะขจัดกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่จำเป็น เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของประชาชน” แต่ความจริงก็คือทุกอย่างเลวร้ายลงไปเรื่อยๆ ไม่มีใครทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

สังคมไทยจมอยู่กับหนี้

ติดอยู่ใต้อำนาจนิยม

สังคมไทยในปัจจุบันจึงอยู่ในความมืดมิดที่เกิดจากอำนาจนิยมและ ประชาธิปไตยแบบพวกพ้อง ที่นำมาซึ่งความขัดแย้ง การกดทับ การข่มเหงรังแกประชาชน โดยระบบกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ ดำรงชีวิตและการทำมาหากิน ตลอดจนการกระทำของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ความขัดแย้ง

อำนาจที่นำมา
ซึ่งความขัดแย้ง

การกดทับ

ข่มเหงและ
รังแกประชาชน

อุปสรรค

ต่อการกำรงชีวิต
และการทำมาหากิน

ภาคแรก

อุดมการณ์ ปัญหา
วิสัยทัศน์

  1. ความเสียสละ ความตั้งใจ อุทิศตนให้กับ การทำงานการเมืองเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
  2. ต้องการให้พรรคเป็นสถาบันการเมือง เน้นการสร้างภราดรภาพ เพื่อให้สังคมมี ความเอื้ออาทร แบ่งปัน และสมานฉันท์
  3. เน้นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีที่เป็นธรรม ให้ความสำคัญกับคนตัวเล็ก ขจัดการผู้ขาด ความเหลื่อมล้ำ
  4. ปฏิรูประบบศาล องค์กรอิสระ อัยการ ตำรวจ ทหาร และองค์กรเกี่ยวกับ กระบวนการยุติธรรมให้เป็นที่พึ่งของ ประชาชนอย่างแท้จริง
  1. ความคิดและวัฒนธรรมแบบอำนาจ นิยม สิ่งนี้ครอบงำประเทศและประชาชน มาช้านาน เป็นบ่อเกิดของระบบอุปถัมภ์ พวกพ้อง ธุรกิจผูกขาด มีการเอาเปรียบ และกดทับคนตัวเล็กตั้งแต่เกิดจนแก่ ถูกมอมเมาให้พอใจในนโยบายประชานิยมแบบไม่ยั่งยืน
  2. รัฐราชการที่เป็นเครื่องมือรับใช้ความ คิดและวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยม ทำให้กลไกและเจ้าหน้าที่ในระบบราชการกลายเป็นเจ้าขุนมูลนาย กดทับข่มเหง ประชาชน งบประมาณแผ่นดินถูกใช้ อย่างสุรุ่ยสุร่าย
  1. เป็นศูนย์กลางของการผลิตอาหารโลก ตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงการเป็นครัวโลก
  2. เป็นศูนย์กลางของการดูแลสุขภาพทั้ง ระบบของโลก เพื่อการมีชีวิตที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยงาน และมีอายุยืนนาน
  3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวของโลก ทั้งข้อ 1 2 และ 3 เป็นสิ่งที่ประเทศไทยและคนไทย เข้มแข็ง ส่งเสริมซึ่งกันและกัน
  4. เป็นศูนย์กลาง/จุดเชื่อมต่อของ การคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาคและโลก จะเป็นวิสัยทัศน์ในการสร้าง ประเทศสำหรับอนาคตให้เป็นทรัพย์สิน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสูงสุด

ภาคสอง

สร้างประชาธิไตย สร้างคน

ขจัดทุจริตสิ่งผิดกฏหมาย

จุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด กว่า 90 ปี

การสร้างประชาธิปไตย คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด กว่า 90 ปีที่ประเทศวนเวียนอยู่กับวงจรอุบาทว์ คือ การเลือกตั้ง การรัฐประหาร การสืบทอดอำนาจด้วยประชาธิปไตยจอมปลอม

อิทธิพลในยุคปัจจุบัน

ปัจจุบันยิ่งหนักกว่าเดิม เพราะเติมด้วยความขัดแย้ง เกลียดชังในหมู่พี่น้องชาวไทย ที่ถูกสร้างโดยเผด็จการ และพวกสวมเสื้อคลุมประชาธิปไตยจอมปลอม

พรรคไทยสร้างไทยร่วมมือ

กับพี่น้องประชาชน สร้างรัฐธรรมนูญที่เกิดจากประชาชนจริงๆ ทั้งการยกร่างและการให้ความเห็นชอบ เพื่อเป็นกติกาที่เป็นธรรม ป้องกันการรัฐประหาร

เด็กในครรภ์และมารดา

จะต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด เพื่อให้คนหนุ่มสาวอยากมีลูก ปัจจุบันอัตราการเกิดน้อยกว่าการตาย (540,000 ต่อ 560,000)

เด็กก่อนวัยเรียนและวัยเรียน

เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี ด้วยการลด เวลาเรียน เปลี่ยนเป้าหมายการศึกษา จัดงบประมาณไปที่เด็กไม่ใช่โรงเรียน

บำนาญประชาชน 3,000 บาท

คนไทยทุกคนที่เกษียณอายุและมีรายได้ ไม่เพียงพอ จะได้รับเงินบำนาญเพื่อให้ มีชีวิตที่มั่นคง ไม่เป็นภาระลูกหลาน

ปลดปล่อยและสร้างพลังให้ผู้ประกอบการ

พักการอนุมัติ/อนุญาต 1,400 เรื่อง ทำกิโยตินกฏหมายที่ล้าสมัยและเป็น อุปสรรคต่อการทำมาหากิน

สร้างระบบให้ประชาชนร้องเรียน มีส่วนร่วม ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ

โดยร่วมมือกับภาคเอกชน และใช้ AI เทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่วยประเมินการให้ ความดีความชอบและการลงโทษ

ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกโรค มี AI Mobile Doctor

คุยกับหมอได้ 24 ชั่วโมง การพบแพทย์ ไม่ต้องรอคิวที่ยาวนาน สร้างสังคมสุขภาพดีถ้วนหน้า

วัฒนธรรมอำนาจนิยม

ข้าราชการตั้งแต่ศาล อัยการ องค์กรอิสระ ตำรวจ ทหารและตามหน่วยงานต่างๆ กลายเป็นเครื่องมือ และผู้รับใช้โจรทั้งในเครื่องแบบและโจรสีเทา สีดำทั้งหลาย

การทุจริต

เป็นความเลวร้ายมากอยู่แล้ว แต่การที่ธุรกิจผิดกฎหมาย สามารถใช้เจ้าหน้าที่รัฐแทบทุกองค์กรเป็นเครื่องมือได้ ยิ่งแสดงถึงความล้มเหลวและทรุดโทรมทางคุณธรรม จริยธรรมอย่างถึงที่สุด

นักการเมืองไร้คุณธรรม

คิดเอาเปรียบประชาชนและประเทศ ด้วยการคอรัปชั่นเชิงนโยบาย ที่พัฒนาไปเป็นคอรัปชั่นเชิงนโยบายแบบบูรณากร ประชาชนคนตัวเล็กจึงถูกเอาเปรียบทุกอย่าง

มาร่วมเปลี่ยนและ

สร้างประเทศไปด้วยกัน

พวกเราพี่น้องใน พรรคไทยสร้างไทย ทุกคนกำลังร่วมจุดไม้ขีดกัน คนละก้าน เพื่อขับไล่ความมืดมิดที่เกิดจากเผด็จการอำนาจนิยม และความขัดแย้ง ขณะเดียวกันก็เพื่อเผาขยะที่สร้างโดย อำนาจนิยม และรัฐราชการให้หมดไป พวกเราภูมิใจที่ได้เป็นเปลวแสงเล็กๆ ซึ่งไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ เราก็คิดว่าเปลวเพลิงจากไม้ขีดไฟของเรา จะเป็นแรงบันดาลใจให้พี่น้องทั้งประเทศและลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไปสานภารกิจนี้ให้สำเร็จ