สิ่งที่เรายึดมั่น

RESOLUTION

ประชาชน
เป็นเจ้าของอำนาจ

ยึดถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย และอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง

ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต่อต้านอำนาจนิยม ทุกรูปแบบ

รัฐธรรมนูญจากประชาชน

ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน ให้มีรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งการยกร่าง และการให้ความเห็นชอบ เพื่อให้เป็นแผนที่เดินทาง (Roadmap) และกระบวนการในการแก้ปัญหาความ ขัดแย้ง ตลอดจนสร้างความปรองดองของคนในชาติความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และความอยู่ดีกินดีของ ประชาชน

ปฎิรูปรัฐราชการ

ปรับระบบรัฐราชการให้เป็นรัฐประชาชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือการทำมาหากิน และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขของประชาชน โดยถือว่าราชการและประชาชนเป็นหุ้นส่วนกัน

ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจ

ยึดมั่นในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจ ทั้งโดยภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงโดยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่

พัฒนาแบบยั่งยืน

ยึดมั่นการพัฒนาแบบสีเขียวที่ยั่งยืน ร่วมมือกับทุกประเทศในการปกป้องโลกจากมลพิษ ภาวะโลกร้อน โรคระบาด และภัยพิบัติต่าง ๆ

ยึดหลักสันติภาพ และสิทธิมนุษยชน

ยึดมั่นในสันติภาพ กระบวนการสันติวิธีหลักสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมทางเพศ หลักนิติรัฐ นิติธรรม กติการะหว่างประเทศ ความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้มีความรับผิดชอบ

เป้าหมายหลัก

#พรรคไทยสร้างไทย

ดูแลคนไทยทุกคน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตั้งแต่เกิดจนแก่

ดูแลมารดาระหว่างตั้งครรภ์และ
หลังคลอด และทารกแรกเกิด ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี

ให้เด็กไทยได้เรียนฟรี
จนจบปริญญาตรี ลดเวลาเรียน
ไม่เป็นหนี้ กยศ.

สร้างระบบดูแลสุขภาพดีถ้วนหน้า
สร้างสุขภาพให้แข็งแรงก่อนป่วยยกระดับการรักษาพยาบาล

สร้างสวัสดิการบำนาญผู้สูงอายุ เกิน 60 ปี ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เป็นหลักประกันรายได้

ให้คนไทยได้รับค่าจ้างค่าแรงที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีคุณภาพ

สร้างโอกาสให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง บ้านหลังแรกของคนตัวเล็ก