นโยบายหลัก 3 สร้าง

#พรรคไทยสร้างไทย

01

โครงสร้างนโยบาย

สร้าง

พลัง

คนตัวเล็ก

ทำสงครามกับความยากจน หยุดส่งต่อหนี้สินให้ลูกหลาน ขอแก้หนี้ด้วยการสร้างรายได้ ด้วยนโยบายจากพรรคไทยสร้างไทย แก้หนี้ – เติมทุน – ลดรายจ่าย – ขจัดอุปสรรค

 • กองทุนฟื้นฟูหนี้เสีย
  (แก้หนี้เสียที่เกิดจากโควิด – พักหนี้ 3 ปี/ฟรีดอกเบี้ย 2 ปี)
 • กองทุนเครดิตประชาชน
  (ล้างหนี้นอกระบบ – กู้ 5,000-50,000 บาท/ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน)
กองทุนสร้างไทย – 3 แสนล้านบาท เงื่อนไขผ่อนปรน กู้ได้จริง ดอกเบี้ยตํ่า 3-4%
 • กองทุน SMEs
 • กองทุนวิสาหกิจชุมชน
 • กองทุนฟื้นฟูการท่องเที่ยว
 • กองทุน Start Up
 • กองทุน Venture Capital (VC)
 • ปรับโครงสร้างค่านํ้ามัน/ค่าแก๊ส กําหนดเพดานค่าการกลั่น ให้เป็นธรรมกับคนไทย
 • ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า รื้อสัญญาทาส ค่าไฟต้องไม่เกิน 3.50 บาท
 • ไม่เก็บภาษีคนตัวเล็กที่มีรายได้สุทธิไม่เกิน 300,000 บาท/ต่อปี หรือรายได้ไม่เกิน 40,000/เดือน
 • พักการอนุมัติ/อนุญาต 1,400 ฉบับ เป็นเวลา 3-5 ปี เพื่อให้คนไทยลุกขึ้นมาทำมาหากินได้ทันที เช่น การขออนุญาต อย. (ไทยสร้างไทย เสนอกฎหมายเข้าสภาแล้ว)
 • รื้อระบบรัฐราชการและอำนาจนิยม ด้วยการสร้างระบบให้ประชาชนร้องเรียน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการให้คะแนนการทำงาน
  และการบริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ และใช้ในการประเมินการให้ความดีความชอบ รวมถึงการลงโทษ

นโยบายของไทยสร้างไทยที่ตอบโจทย์

นโยบาย

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล SMEs

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ SMEs ไทย
นโยบาย

ยกเว้นภาษีคนตัวเล็กเงินได้บุคคลธรรมดา

ไม่เก็บภาษีคนตัวเล็กที่มีรายได้สุทธิไม่เกิน 300...
นโยบาย

แก้หนี้ เติมทุน ลดรายจ่าย ขจัดอุปสรรค

กองทุนฟื้นฟูหนี้เสีย กองทุนเครดิตประชาชน และกอง...
นโยบาย

พักการอนุมัติ/อนุญาต 1,400 ฉบับ

พักการอนุมัติ/อนุญาต 1,400 ฉบับ เป็นเวลา 3-5 ปี...