ข้อกำหนดใช้งานเว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัว

ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดฉบับนี้ จะเรียกว่า “ข้อกำหนด” บังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 คำนิยาม

ภายในข้อกำหนดฉบับนี้

(ก) “เว็บไซต์” หมายความว่า เว็บไซต์ ชื่อว่า thaisangthai.org และมีที่อยู่เว็บไชต์ที่ https://www.thaisangthai.org/ ซึ่งดำเนินการและให้บริการในล้กษณะ ดังต่อไปนี้ ให้ข้อมูล ข่าวสาร บริการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น

(ข) “เจ้าของเว็บไซต์” หมายความว่า พรรคไทยสร้างไทย สำนักงานตั้งอยู่ที่ 54/1 ซอยลาดปลาเค้า 60 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

(ค) "ผู้ใช้งาน" หมายความว่า ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ สมาชิก ของเว็บไซต์ หรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงเว็บไซต์ ไม่ว่าการเยี่ยมชม การใช้ การเป็นสมาชิก หรือการเข้าถึงนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ลักษณะใด ผ่านอุปกรณ์ใด ผ่านช่องทางใด และไม่ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม

(ง) "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลใดๆ ก็ตามไม่ว่าของผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นใดที่สามารถใช้ในการระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(จ) "เนื้อหา" หมายความว่า ข้อความ บทความ ความคิดเห็น บทวิเคราะห์ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพประดิษฐ์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ เสียง สิ่งบันทึกเสียง การออกแนบ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือการสื่อสารไม่ว่าในลักษณะใดและวิธีใดๆ ในเว็บไซต์ และไม่ว่าเนื้อหานั้นจะมีการจำกัดการเข้าถึงหรือไม่ก็ตาม


ข้อ 2 การอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์

โดยที่เจ้าของเว็บไซต์ได้เปิดให้ใช้งานซึ่งเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดฉบับนี้ และผู้ใช้งานมีความประสงค์จะใช้

ดังกล่าว โดยในการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งข้อกำหนดฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว และตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น ในการนี้ เจ้าของเว็บไซต์จึงอนุญาตให้ผู้ใช้งาน ใช้งานเว็บไซต์ ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อกำหนดฉบับนี้


ข้อ 3 ข้อห้ามการใช้งานเว็บไซต์

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงจะไม่ใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม ไปในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย คำพิพากษาศาล หรือคำสั่งของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐ

(ข) กระทำการใดๆ ที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือจารีตประเพณี

(ค) กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิอื่นใดของเจ้าของเว็บไซต์ หรือบุคคลอื่น

(ง) กระทำการใดๆ ที่นำไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผยหรือการให้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(จ) กระทำการใดๆ ที่รบกวนการทำงานของระบบแม่ข่าย ชุดคำสั่ง หรือระบบเครือข่ายของเว็บไซต์


ข้อ 4 บัญชีผู้ใช้

ในการใช้งานเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์อาจจัดให้มีบัญชีผู้ใช้ของแต่ละผู้ใช้ ตามที่ผู้ใช้งานร้องขอในแต่ละคราว โดยที่ เจ้าของเว็บไซต์ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ อนุมัติเปิดบัญชีผู้ใช้ กำหนดประเภทบัญชีผู้ใช้ กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละประเภทบัญชีผู้ใช้ ค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้นั้นๆ​

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลใดๆ ของตนไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และตกลงจะไม่ยินยอมให้ รวมถึงตกลงจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการป้องกันไม่ใหบุคคลอื่นใช้งานบัญชีของผู้ใช้งาน

ในกรณีที่มีการใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งานโดยบุคคลอื่น ผู้ใช้งานตกลงและรับรองว่าการใช้งานโดยบุคคลอื่นดังกล่าวไว้ กระทำในฐานะตัวแทนของผู้ใช้งานและมีผลผูกพันเสมือนหนึ่งผู้ใช้งานเป็นผู้กระทำการเองทั้งสิ้น


ข้อ 5 การเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

การใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงให้ เจ้าของเว็บไซต์ มีสิทธิจัดเก็บ ประมวลผล นำไปใช้ประโยชน์ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานให้ไว้แก่เจ้าของเว็บไซต์ อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวตามบัตรประชาชน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด อายุ ภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อาชีพ สถานภาพสมรส อุดมการณ์ทางการเมือง ความคิดเห็น ประวัติการดำเนินกิจกรรม ข้อมูลจากบัญชีผู้ใช้งาน Google ข้อมูลจากบัญชีผู้ใช้งาน Facebook ข้อมูลจากบัญชีผู้ใช้งาน Line ช่องทางการยืนยันตัวตนในโลกออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของผู้ใช้งาน

โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะถูกนำไปไช้ในวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

เพื่อสำรวจความคิดเห็น และรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในหัวข้อต่างๆ

การจัดการบริหารกิจกรรมสมาชิก อาทิ การระบุตัวตนของผู้ใช้งาน การสื่อสารกับผู้ใช้งาน การจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดหรือความช่วยเหลือที่เรามอบให้กับผู้ใช้งาน

การสร้างหรือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูกิจกรรมของผู้ใช้งานบางประเด็นในช่วงเวลาต่างๆ หรือเพื่อดำเนินกิจกรรมการตลาดทางตรงโดยใช้วิธีการสื่อสารต่างๆ (อาทิเช่น การสื่อสารทางอีเมล การสื่อสารทางโทรศัพท์ การส่งจดหมายให้กับผู้ใช้งานโดยตรง) ในกรณีที่ผู้ใช้งานยอมรับข้อกำหนดนี้เมื่อบุคคลท่านนั้นสมัครเป็นสมาชิกกับ เว็บไซต์​

ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั่วไป กิจกรรมเพื่อเพิ่มแรงจูงใจของผู้ใช้งาน

วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานโดยใช้คุกกี้ทั้งในส่วนของเว็บไซต์ และบุคคลที่สาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเนื้อหา แบบสำรวจ และการวิจัยแบบทั่วไปที่มีความเฉพาะเจาะจงกับสมาชิกที่มีความสนใจทั่วไปแบบเฉพาะเจาะจง (สำหรับรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ โปรดดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของเว็บไซต์)

เพื่อพัฒนาการบริการของเว็บไซต์

มอบกิจกรรมและรางวัลให้กับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์

โดยที่ผู้ใช้งานมีสิทธิเข้าถึง ลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง โอนถ่าย ปฏิเสธ ข้อมูลส่วนบุลคลที่ให้ไว้แก่เจ้าของเว็บไซต์ได้ และไม่ว่าเวลาใด ผู้ใช้งาน อาจถอนความยินยอมการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานดังกล่าวได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือสิทธิของเจ้าของเว็บไซต์

ในกรณีที่ เจ้าของเว็บไซต์นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานออกใช้ประโยชน์ เจ้าของเว็บไซต์ ตกลงจะใช้ข้อมูลดังกล่าว เท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ความเดือดร้อนและความรำคาญแก่เจ้าของข้อมูล และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกในลักษณะที่อาจระบุตัวตนของผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูลได้ เว้นแต่เป็นการใช้แค่เปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือโดยคำสั่งของหน่วยงานที่บังคับใช้อำนาจของรัฐ


ข้อ 6 คำรับรองและหน้าที่ของผู้ใช้งาน

ในการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ และให้คำรับรองต่อเจ้าของเว็บไซต์ ว่าจะใช้ความพยายามอย่างที่สุด เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ใช้งานและตลอดจนเงื่อนไขของข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งข้อกำหนดฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดี ในการเข้าเยี่ยมชม ใช้งาน หรือการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ผู้ใช้งานตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น

(ข) ผู้ใช้งานเข้าใจและรับทราบดีว่าข้อกำหนดฉบับนี้ เป็นสัญญาฉบับหนึ่งซึ่งมีผลผูกพันและสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายระหว่างเจ้าของเว็บไซต์ และผู้ใช้งาน

(ค) ผู้ใช้งานจะดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควร ให้พนักงานของผู้ใช้งาน ผู้รับจ้างช่วย ผู้ช่วย ที่ปรึกษา หรือตัวแทนใดๆ ของผู้ใช้งาน (ถ้ามี) ปฏิบัติตามข้อกำหนด​ฉบับนี้โดยเคร่งครัด​ด้วย

(ง) ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิ์​เรียกร้อง​หรือมีข้อเรียกร้องต่อผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งานถูกฟ้องร้อง​ดำเนินคดี​เกี่ยวกับ หรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะยุติ​ข้อเรียกร้อง​ด้วย​ค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง และผู้ใช้งานตกลงจะปกป้องด้วยความพยายามอย่างที่สุด ไม่ให้ เจ้าของเว็บไซต์เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติข้อเรียกร้อง​ดังกล่าว

(จ) ในกรณีที่ เจ้าของเว็บไซต์มีค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ หรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่เจ้าของเว็บไซต์โดยสิ้นเชิง


ข้อ 7 เนื้อหาของผู้ใช้งาน

ในการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานอาจสามารถแสดงเนื้อหาของผู้ใช้งานภายในเว็บไซต์ได้ ไม่ว่ามีการจำกัดสิทธิการเข้าถึงเนื้อหาหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ใช้งานตกลงจะ

(ก) ไม่แสดงเนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคลลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์​ ธรรมสิทธิ์​ สิทธิบัตร สิทธิ​ในเครื่องหมายการค้า​ สิทธิ​ในแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิในผลิตภัณฑ์​อรรถประโยชน์ ความลับทางการค้า​ สิทธิในเกียรติยศ​ชื่อเสียง สิทธิในภาพบุคคล สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิในชื่อเสียง

(ข) ไม่แสดงเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การสนับสนุนความรุนแรง และการกระทำผิดกฎหมาย

(ค) ไม่แสดงเนี้อหาใดๆ ที่น่าสงสัย หยาบคาย หลอกลวง ล่อลวงหรือแนะในลักษณะที่อาจเป็นเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานรายอื่น หรืออาจก่อให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย

(ง) ไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลความลับที่เป็นของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล

(จ) ไม่แสดง​เนื้อหาที่เป็นเท็จ ไม่ว่าการแสดงเนื้อหาอันเป็นเท็จนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น​หรือไม่ก็ตาม

(ฉ) ไม่แสดงเนื้อหาที่นำไปสู่​การเลือกปฏิบัติ​ทางเชื้อชาติ ชาติ​กำเนิด​ สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคม ฯลฯ


ข้อ 8 การปฏิบัติผิดข้อกำหนดของผู้ใช้งาน

ในกรณี ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้ คำรับรองของผู้ใช้งานที่ให้ไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ที่เจ้าของเว็บไซต์ได้แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบไม่ว่าโดยทั่วไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง

(ข) ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์ไปในวัตถุประสงค์​ที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

(ค)​ ผู้ใช้งานกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์ ผู้ใช้งานรายอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก

(ง) ผู้ใช้งานกระทำการใดๆ ที่เจ้าของเว็บไซต์พิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม


เจ้าของเว็บไซต์ โดยดุลพินิจของเจ้าของเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว อาจดำเนินการ ดังต่อไป

(ก) ส่งหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการให้แก่ผู้ใช้งานแก้ไขการกระทำ พฤติกรรมดังกล่าว

(ข) ระงับการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ภายในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง โดยจะมีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ

(ค) ยกเลิกสิทธิการใช้หรือการเข้าถึง เว็บไซต์ของผู้ใช้งาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ในกรณีที่ เจ้าของเว็บไซต์ ระงับการใช้งานหรือยกเลิกสิทธิการใช้ หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า เจ้าของเว็บไซต์ ไม่มีความรับผิดสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย ข้อเรียกร้อง​ ความรับผิด ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามข้อกำหนดฉบับนี้


ข้อ 9 ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์

ผู้ใช้งานตกลงและทราบดีว่า เจ้าของเว็บไซต์อาจระงับการใช้งาน​เว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่มีหน้าที่ต้องชดเชยความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ไช้งาน ในกรณี ดังต่อไปนี้

(ก) การบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเปิดให้ใช้งานเว็มไซต์ อันรวมถึง​แต่​ไม่จำกัด​เพียง​ การบำรุงรักษาระบบแม่ข่าย​ (Server Maintenance)

(ข) การปรับปรุงและพัฒนาระบบชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ใช้งาน เว็บไซต์ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปรับปรุงชุดคำสั่งของเว็บไซต์ (Update) การปรับปรุงชุดคำสั่งของระบบ (Firmware Update)

(ค) เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบมชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ใช้งานเว็บไซต์ ไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคำสั่งนั้น ไม่ว่าเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคำสั่งนั้นจะอยู่ในความครอบครองของเจ้าของเว็บไซต์ หรือบุคคลภายนอกก็ตาม

(ง) เหตุสุดวิสัย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ระบบติดต่อสื่อสารขัดข้อง อุบัติเหต อุบัติภัย เพลิงไหม้ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การบังคับใช้หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมาย คำสั่งของรัฐบาล


ข้อ 10 การยกเว้นความรับผิด

ผู้ใช้งานตกลงและทราบดีว่า ไม่มีส่วนหนึ่งสวนใดในข้อกำหนดฉบับนี้ หรือภายในเว็บไซต์ ไม่ว่า​โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่เจ้าของเว็บไซต์ จะ

(ก) รับประกัน ความเสถียร ความเชื่อถือได้ ความแม่นยำ​ ความสมบูรณ์ ประสิทธิผล​ ความเหมาะสบกับวัตฤประสงค์​โดยเฉพาะ​เจาะจงของผู้ใช้งาน ความปลอดภัย ข้อผิดพลาดของเว็บไซต์​

(ข) รับผิดชอบคำเสียหาย​ใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานในการใช​้เว็บไซต์​ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่ออุปกรณ์ ระบบ ที่ผู้ใช้งานใช้ในการใช้งาบเว็บไซต์​ หรือการสูญหายของข้อมูลหรือเนื้อหาของผู้ใช้งาน สิทธิและชื่อเสียงของผู้ใช้งาน ยกเว้น ความเสียหายตังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือการประมาท​เลินเล่อ​อย่างร้ายแรงของเจ้าของเว็บไซต์

(ค) รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ใช้งานเอง ไม่ว่าผู้ใช้งานจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม

(ง) รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอก อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำของผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล (Hacker) อาชญากรคอมพิวเตอร์


ข้อ 11 ทรัพย์​สินทางปัญญา

ผู้ใช้งานเข้าใจและทราบดีว่าสิทธิใน​ทรัพย์สินทางปัญญา​ทั้งปวงอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหาของเจ้าของเว็บไซต์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า หรือการออกแบบ ระบบงานใด ที่ปรากฏในเว็บไซต์และที่ใช้งานบนเว็บไซต์ ไม่ว่าระยะเวลาใด เป็นสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของเว็บไซต์​ทั้งสิ้น

ผู้ใช้งานมีสิทธิใช้ซึ่งทรัพย์​สินทางปัญญาอย่างเพิกถอน​ได้และอย่างไม่สามารถโอนแก่กันได้ ตราบเท่าที่เจ้าของเว็บไซต์​ อนุญาตให้ใช้ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อกำหนดฉบับนี้เท่านั้น และไม่ว่า ณ เวลาใดๆ ไม่มีข้อตกลงใดในข้อกำหนดฉบับนี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยาย​ ที่เป็นการโอนสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้งานทั้งทางตรง และทางอ้อม


ข้อ 12 การเก็บรักษาความลับ

การใช้งานเว็บไซต์​ ผู้ใช้งานอาจได้ล่วงรู้ หรือได้รับข้อมูลจากเจ้าของเว็บไซต์​ หรือจากบุคคลอื่นใดเพื่อการใช้งานเว็บไซต์​ตามข้อกำหนดฉบับนี้ ซึ่งยังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างสาธารณะหรือไม่มีเจตนาให้ถูกเปิดเผยอย่างทั่วไป ณ ขณะที่เปิดเผยข้อมูล ผู้ใช้งานตกลงจะรักษาข้อมูลของเจ้าของเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าของเว็บไซต์ ไว้เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม และจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ หรือเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะเป็นการกระทำตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานที่บังคับใช้อำนาจของรัฐ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนล่วงหน้า


ข้อ 13 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เจ้าของเว็บไซต์อาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดฉบับนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยเจ้าของเว็บไซต์จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว และให้ถือว่าข้อตกลงที่แก้ไขเพิ่มเติม​ดังกล่าว​เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฉบับนี้ด้วย


ข้อ 14 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำข้อกำหนดฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่​สัญญา และพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์​ในฐานะเป็นลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ่นส่วนกัน ตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท แต่อย่างใด


ข้อ 15 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนด​ไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามข้อกำหนดฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดโดยได้รับมิความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเว็บไซต์


ข้อ 16 การสละสิทธิ

การที่เจ้าของเว็บไซต์ไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้า​ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าเจ้าของเว็บไซต์สละสิทธิในรื่องดังกล่าว และการที่เจ้าของเว็บไซต์ใช้สิทธิ​แต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย​ข้อ 17 การระงับ และ/หรือการยกเลิกสมาชิก

เว็บไซต์เคารพในสิทธิการป้องกันบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ thaisangthai.org

ผู้ใช้งานมีสิทธิในการร้องขอให้ลบข้อมูลของตนได้ตลอดเวลา และผู้ใช้งานยังสามารถขอเข้าถึงข้อมูลของตนที่ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์

หากผู้ใช้งานต้องการระงับ และ/หรือยุติความร่วมมือต่างๆ และยกเลิกการเป็นสมาชิก คุณสามารถทำได้โดย ส่งข้อความในแบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์ โดยใช้หัวข้อว่า "ยกเลิกสมาชิก"

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนที่จำเป็นเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลของคุณจะถูกลบ


ข้อ 18 การแยกส่วนของนโยบาย

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในนโยบายฉบับนี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในนโยบายฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในนโยบายฉบับนี้ข้อ 19 การบอกกล่าว

ผู้ใช้งานตกลงให้คำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งเจ้าของเว็บไซต์ต้องแจ้งให้แก่ตนภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังผู้ใช้งานโดย การกดสมัครสมาชิก


ข้อ 20 กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย


ข้อ 21 การระงับข้อพิพาท

หากมีข้อโต้เถียง​ ข้อขัดแย้ง​ใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อกำหนดฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทย​แชร์ไปยัง: