ยุทธศาสตร์ของเรา

#พรรคไทยสร้างไทย

ทำให้คนไทยทุกช่วงวัย มีชีวิตที่มีศักดิ์ศรี
และมีความมั่นคง ตั้งแต่เกิดจนแก่

Play Video

# PEOPLE

MUST WIN

สร้างประเทศที่ดีที่สุด ให้คนรุ่นต่อไป

สร้างอำนาจให้ประชาชนด้วย

ยุทธศาสตร์หลัก

การติดล็อกกับปัญหา

ของประเทศไทย

ความแตกแยกแบ่งขั้ว

คอรัปชั่นทุกหย่อมหญ้า

การกดทับของกฎหมาย

การผูกขาดทางเศรษฐกิจ

ความสามารถในการแข่งขันตกต่ำ

หนี้สินและความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ

การศึกษาที่ล้มเหลว

สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย

ปัญหายาเสพติด

มุ่งมั่น

เพื่อทางรอด

ประเทศไทย