“สุดารัตน์ สุรเกียรติ์” เห็นตรง ไทยกำลังเผชิญความท้าทายใหญ่ 4 ด้าน ระบุถึงเวลาแก้ปัญหาประเทศที่โครงสร้าง สังคมผู้สูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภูมิรัฐศาสตร์ ดึงการลงทุนใหม่ ควบคู่กับการสร้างนโยบาย ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างอย่างยั่งยืน

ข่าวสาร

ที่ Sasin school of Management คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานหลักสูตร Mission We ร่วมเสวนา The Next Chapter “เจาะลึกบทใหม่ ในโลกใบเดิม” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ ดร.สันติธาร เสถียรไทย นักเศรษฐศาสตร์ และคณะกรรมการนโยบายการเงิน ร่วมพูดคุยค้นหา”ทางออก”ของภาคธุรกิจในการรับมือดิสรัปชันที่เกิดขึ้น และกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้รับความสนใจ จากคณะนักธุรกิจทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ร่วมรับฟังจำนวนมาก

คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ของโลกในมิติต่างๆ เช่นภูมิรัฐศาสตร์ หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก โดยเฉพาะภาวะโลกเดือดนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องรับมือความเปลี่ยนแปลง เช่น ปัญหาสังคมผู้สูงวัยที่กระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ กำลังแรงงานที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ

เพราะปัจจุบัน ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ มีประชากรผู้สูงวัยอายุเกิน 60ปี มากกว่า 13 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของประชากรไทย เป็นอันดับ 2 ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ และมีการคาดการณ์ว่าในทศวรรษนี้จะเพิ่มไปถึงร้อยละ 28 หรือประมาณ 20 ล้านคนภายใน 10 ปี ขณะที่สัดส่วนการเกิดน้อยลงเหลือ 500,000คนต่อปี หลายปีต่อเนื่อง นับเป็น อัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดในรอบ 71 ปี หากไม่มีการเตรียมการรับมือ ในปี 2585 ประชากรไทยอาจเหลือเพียง 30ล้านคนเท่านั้น อีกทั้งเด็กเกิดใหม่จนถึงอายุ15ปี ถึงร้อยละ 57 เกิดในครอบครัวที่ยากจน ซึ่งกระทบต่อพัฒนาการด้านต่างๆทั้งร่างกายและสมอง

ดังนั้นถึงเวลาที่ประเทศต้องแก้ปัญหาที่โครงสร้าง โดยเฉพาะผู้สูงวัย ที่เผชิญกับความยากจนและปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้ประเทศขาดกำลังซื้อขาดแรงงาน ขาดการศึกษาที่ดี ซึ่งมีผลต่อจีดีพีของประเทศ จะเห็นได้จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรั้งท้ายอาเซียน หากผู้มีอำนาจไม่แก้ไขปัญหา และเตรียมพร้อมรับมือการลงทุนใหม่ก็จะไม่เกิดขึ้น เราจึงจึงเสนอบำนาญประชาชน 3,000บาท ซึ่งไม่ใช่นโยบายแจกเงิน แต่เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงวัย ทำให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพดี และกลับไปทำงานได้ เป็นกำลังสำคัญช่วยกันพัฒนาประเทศ เป็นกำลังแรงงานและกำลังซื้อที่สำคัญต่อไป

ดร.สุรเกียรติ์ กล่าวถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลก โดยเฉพาะสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคต่างๆ ทั้งรัสเซีย ยูเครน อิสราเอล ฮามาส อิสราเอล อิหร่านที่มีการตอบโต้กันไปมา หรือการสู้รบในเมียนมาร์ระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากับชนกลุ่มน้อยต่างๆ ที่ก่อตัวจนเกิดความเข้มแข็งมากขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม มีผลต่อประเทศไทยในมิติต่างๆไม่มากก็น้อย

จำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทย ต้องเข้าใจสถานการณ์และวางบทบาทของประเทศอย่างถูกต้อง โดยยกตัวอย่างว่าการต่อสู้ในเมียนมาร์ว่าใน อดีตอาจต้องพูดคุยกับผู้นำรัฐบาลทหาร แต่ปัจจุบันจะต้องคุยกับใคร จึงจะได้ข้อยุติและบทสรุปในเรื่องต่างๆ ซึ่งท่ามกลางความขัดแย้ง ประเทศไทย ต้องมีจุดยืนที่ถูกต้อง ยืนบนหลักการที่ถูกต้อง พูดในสิ่งที่ถูกต้อง โดยเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของใคร

ด้าน ดร.สันติธาร มองว่าสถานะปัจจุบันของโลก มี 4 มิติที่ดุดันขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมิติของการเปลี่ยนแปลงด้าน AI ซึ่งนำมาสู่การขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะปัญหาสังคมผู้สูงวัยที่ส่งผลโดยตรง นอกจากนี้ยังประสบกับปัญหา งานที่ขาดคนเพราะคนขาดทักษะและความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งจะกระทบ ต่อความสัมพันธ์ในภูมิภาค เศรษฐกิจโดยภาพรวม รวมถึงการท่องเที่ยว รวมถึงปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสงครามการค้าที่ดุดันยิ่งขึ้น ล้วนเป็นปัญหาสำคัญที่ผู้มีอำนาจต้อง เตรียมพร้อมรับมืออย่างจริงจัง

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ดร.โภคิน เรียกประชุมจับตาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เตรียมแถลงการณ์ แนะรั...
ข่าวสาร
รองโฆษกไทยสร้างไทย จี้ ศึกษาธิการ จริงจังแก้ปัญหาวิวาทในสถานศึกษา...
ข่าวสาร
โฆษกไทยสร้างไทย อัดคลัง แก้ปัญหาการใช้เงินดิจิทัลสุดเลอะเทอะ เปิด...
ข่าวสาร
ดร.โภคิน เรียกประชุมจับตาการแก้ไขรัฐธรรมนู...
ข่าวสาร
รองโฆษกไทยสร้างไทย จี้ ศึกษาธิการ จริงจังแ...
ข่าวสาร
โฆษกไทยสร้างไทย อัดคลัง แก้ปัญหาการใช้เงิน...
ข่าวสาร
สไปรท์ ไทยสร้างไทย หนุนส่งเสริม และปลูกฝัง...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย